Handlingsplan for biologisk mangfold i Stavanger 2010-2014

Regjeringen har fastslått at Norge skal forvalte naturen slik at arter som finnes naturlig blir sikret i levedyktige bestander, og slik at variasjonen av naturtyper og landskap blir opprettholdt og gjør det mulig å sikre at det biologiske mangfoldet får utvikle seg.

Dessuten har Norge forpliktet seg til å stoppe tap av biologisk mangfold innen 2010. Dette målet må vel langt fra kunne sies å være oppnådd, men kanskje noe av det viktigste miljøsatsingen har ført med seg, er økt fokus på naturverdiene.

Handlingsplanen  for biologisk mangfold er en plan for ”folk og fe”. Man kan ikke behandle biologisk mangfold isolert fra naturopplevelser – dette er en utrolig viktig kvalitet for alle som bor i byen. Kommunen kan ikke forvalte det biologiske mangfoldet uten å ha et eierskap til det. Denne planen har som mål å øke bevisstheten om og eierskapet til det biologiske mangfoldet i Stavanger.

Handlingsplanen er utarbeidet av park og vei ved Merete Landsgård, Kristin Schall og Aina Hovden Lunde.

Mosvatnet er omtalt flere steder i planen blant annet side 13 (fremmede arter) og side 22.

Last ned handlingslanen her: