Håpet om nasjonalpark lever

Stortingets energi- og miljøkomite støtter ikke Venstres forslag om å opprette Preikestolen nasjonalpark. Men komiteens flertall støtter miljøvernminister Erik Solheims forslag om en supplerende nasjonalparkplan der Preikestolen vil være en aktuell kandidat.

Innstillingen fra energi- og miljøkomiteen skal etter foreløpig plan drøftes i plenum i Stortinget 5.april. Det er liten grunn til å tro at det vil føre til andre vedtak enn komiteens innstilling. 

Naturvenforbundet var forberedt på at Venstres forslag ville bli avvist. Men vi hadde et visst håp om at Rogaland Arbeiderpartis årsmøtevedtak nylig om å igangsette en utredning av nasjonalparken, ville få flertall. Men fylkespartiets  Eirin Sund som er saksordfører for behandlingen av Venstre-forslaget, har åpenbart ikke fått med seg andre på den gode ideen. Det er naturligvis skuffende. 

På den andre siden er det oppløftende at miljøvernminister Erik Solheim vil se på behovet for en supplerende nasjonalparkplan. Den nåværende nasjonalparkplanen som ble vedtatt i Stortinget i 1993, blir trolig fullført i inneværende år. I et brev til komiteen skriver Solheim at det kan være behov for å supplere denne planen med enkelte nye nasjonalparker. NINA har laget en rapport om behovet for supplering av nasjonalparkene og denne rapporten skal nå evalueres, ifølge Solheim. 

Flertallet i komiteen sluttet seg til Solheims plan. Det betyr at Preikestolen nasjonalpark fortsatt er inne i varmen, men at en eventuell beslutning om en verneprosess ligger et stykke fram i tid.