Havfruegras stanser utfylling

Stavanger kommune ønsket å fylle ut i Mosvatnet i forbindelse med bygging av kulvert over Motorveien. Det blir det ikke noe av. En av grunnene er nye funn av den sterkt truede vannplanten mjukt havfruegras.

I 2004 vedtok Stavanger kommune reguleringsplan2020 for Eiganestunnelen sør. I planen åpnet kommunen for utfylling i Mosvatnet. Naturvernforbundet påklaget vedtaket i bystyret og fikk løfter fra kommunen og fylkesmannen om at spørsmålet om utfylling skulle avklares i detaljplanleggingen. Statens vegvesen har nylig bekreftet overfor Naturvernforbundet at kulverten blir bygd uten fylling i vatnet.

Da reguleringsplanen ble godkjent i 2004 var det ikke kjent at Mosvatnet har en stor forekomst av mjukt havfruegras. Det kom først for en dag da feltbotaniker Svein Imsland gjorde grundige søk etter planten. Den planlagte utfyllingen i søndre del av Mosvatnet ville ha krevd egen tillatelse fra fylkesmannen eller høyere instans siden den dreier seg om sterkt truet art på den nasjonale rødlista.

Men en slik søknad blir altså ikke sendt , og det er Naturvernforbundet fornøyd med. Uten utfylling vil det heller ikke bli aktuelt å å anlegge en permanent fugleholme/lagune i dette området. Det er en sak forbundet har ivret sterkt for. Men vi har andre og mer skånsomme ideer om å bygge den sterkt etterlengtete holmen. Det skal vi komme tilbake på et seinere tidspunkt.