Helikopter og Preikestolen

Naturvernforbundet mener begrepet «særskilte grunner» tøyes for langt nå ulike aktører søker om landingstillatelse på Preikestolen. Forbundet har klaget på et vedtak om landingstillatelse til Karmøy-bandet Temet Nosce nå i februar og frarår en søknad fra Region Stavanger om landingstillatelse i juni.

Naturvernforbundet mener at landingstillatelsen til Temet Nosce er i strid med både motorferdselloven og naturmangfoldloven så vel som reguleringsplanen for området. Vedtaket om landingstillatese må derfor oppheves. Siden tillatelsen gjalt 23. februar eller 2.mars, blir disse datoene annulert i påvente av behandling av klagen.

Naturvernforbundet vil for øvrig foreslå at det innføres en årlig søknadsfrist for alle som ønsker å søke om tillatelse til helikopterlanding i Preikestolområdet. Det vil gi en samlet oversikt over søknadene og derigjennom sikre en helhetlig saksbehandling der alle berørte og involverte parter får anledning til ytre seg. En slik ordning vil også sikre en god og forutsigbar klagebehandling som vi tror alle parter vil være tjent med.