Heller mer kollektiv enn mer vei

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

28.02.02: Heller mer kollektiv enn mer vei

Stavanger kommune
Kultur og byutvikling
Olav Kyrresgate 23
4005 Stavanger

Plan 1.18: Kommunedelplan for E39, Motorveien til Smiene og ny Hundvågtunnel


Vi viser til melding om ovennevnte, og vil med dette uttale følgende:

1. Tunnelene er foreslått for å løse kapasitetsproblemer og støybelastninger på eksisterende veinett. Utvidelse av kapasiteten ved bygging av tunnelene vil invitere til økt privatbilbruk og totalt sett føre til økte forurensende utslipp, mer støy og økt forbruk av verdifulle arealer.

2. Tunnelene vil på sikt skape nye kapasitetsproblemer andre steder i kommunen. Dette vil igjen utløse behov for nye miljøødeleggende og arealkrevende veiprosjekter.

Naturvernforbundet i Rogaland mener Stavanger trenger framtidsrettede kollektive løsninger og ikke kortsiktige og miljøfiendtlige løsninger slik som kommunedelplanen legger opp til.

Krav til kommunedelplanen:

1. Kollektivalternativ: Vi krever at planen må utrede et kollektivt alternativ til bygging av de to tunnelene. I planen må det også fremgå om og i hvor stort omfang økt veikapasitet til Hundvåg vil føre til overgang fra buss til privatbil.

2. Utbyggingskonsekvenser: Det må fremgå av planen om trafikken fra tunnelene vil forårsake kapasitetsproblemer på Motorveien og andre deler av veinettet sør i kommunen og i omkringliggende kommuner (Sandnes og Sola). Eventuell framtidig trafikk fra Ryfast og Rogfast må inngå i analysene. Det må også fremgå om og eventuelt når økt trafikk kan utløse behov for seks-felt på motorveien sørover til Forus/Lura/Stangeland.

3. Miljøkonsekvenser: Vi forutsetter at planen omhandler en eller flere løsninger der motorveistrekningen fra Madlaveien til SIF-marka går i tunnel eller kulvert. Dagens støy og miljøbelastninger ved Mosvatnet og Vålandsskogen er totalt uakseptable i. h..t. gjeldende miljøkrav. Med om lag 40 prosent økt trafikk på Motorveien forutsetter vi at planen også inkluderer støybegrensende tiltak sørover i forhold til boliger og friområder (Sørmarka).

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Erik Thoring
Daglig leder