Hjelmeland kommune tar ikke ansvar for ulovlig søppelfylling

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

4. okotber 2003 Hjelmeland kommune tar ikke ansvar for ulovlig søppelfylling


Hjelmeland Kommune
Rådmannen
4130 Hjelmeland

Stavanger 1. oktober 2003

Hjelmeland kommune tar ikke ansvar for ulovlig søppelfylling
Ett av våre medlemmer forsøkte 29. september forgjeves å få Hjelmeland kommune til å interessere seg for et varsel om en ulovlig søppelfylling.

Hos kommunens sentralbord, ved forvaltningsseksjonen og teknisk seksjon ble det opplyst at Ryfylke Miljøverk var rette innstans. Hos miljøverket fikk medlemmet opplyst at ansvaret ligger hos kommunen. Dermed faller saken mellom stolene og ingen tar ansvar.

Den aktuelle saken gjelder en ulovlig søppelfylling langs veien til Fundingsland (fylkesveg 647) mellom Djupadalsvatnet og Giskelivatnet. Fyllingen ligger rett nedenfor veien mot elven. Innholdet består bl.a. av rivningsavfall, oljefat og noe som ser ut som et utrangert kjøleskap. Det er uklart om det er fare for akutt forurensning. Ekstra ille er det at fyllingen ligger ned mot et vernet vassdrag og innenfor det vernede 100 metersbeltet.
Fyllingen rammes helt klart av Forurensningslovens § 28: «Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.» Kommunen har en plikt til å sørge for at det blir ryddet opp. § 37 sier: «Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med § 28, skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har hatt til fjerning eller opprydding.». Kommunen har også et ansvar for å hindre akutt forurensning i henhold til § 43: «Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen…».

Naturvernforbundet i Rogaland forventer at kommunen straks undersøker fyllingen slik at en eventuell akutt forurensning kan unngås, videre forventer vi at det ryddes opp og at kommunen forfølger saken overfor den eller de som ulovlig har etterlatt avfallet. Vi håper også at kommunen i fremtiden er seg sitt ansvar bevisst og ikke avviser henvendelser fra publikum angående ulovlig avfall.

Vi imøteser en orientering om hva kommunen vil foreta seg i saken. Eventuelle henvendelser kan stilles til vår saksbehandler.
Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland


Jørund Ubøe Soma (s)
Styreleder

Ketil Waagbø
Saksbehandler

Gjenpart til: Fylkesmannen i Rogaland, Statens Forurensningstilsyn, Ryfylke Miljøverk, NVE, media

Relaterte saker: