Hjelmeland + Naturvernforbundet=sant!

Politikerne i Hjelmeland er det mest innbitte motstanderne av nasjonalpark i Preikestolområdet. Men når det gjelder synet på Lyses planer for regulering av Sandvatn (inngår i nasjonalparkforslaget) er det rørende enighet. Formannskapet i Hjelmeland sier et klart nei til å regulere Sandvatn, og det samme gjør Naturvernforbundet.

Leder i avisa Strandbuen 5. desember

Nei til Lyse

Dei folkevalde i Hjelmeland seier eit klart nei til Lyse sine planar om å regulera Sandvatnet i Lyngsheia. Hjelmelandspolitikarane er dermed på linje med Naturvernforbundet i Rogaland.

(….) Rogaland er blant dei fylka i Norge som har flest regulerte vassdrag. Før fleire vassdrag blir ofra, bør styresmaktene tenkja seg godt om før dei gir grønt lys. Enkelte vassdrag er viktigare for friluftslivet enn andre. I tilfelle der ei regulering ikkje gir store negative ringverknader, kan storsamfunnet vera tent med ei utbygging. Både Norge og resten av verda har behov for meir fornybar energi. Men i dette tilfellet dreier det seg om eit vatn som har stor verdi for ålmenta som rekreasjonsområde. Derfor bør det vera i samfunnet si interesse å ta vare på Sandvatnet.

Les hele artikkelen i Strandbuen