Høyre er miljøverstingen

Høyre er verst og SV er best på miljø, ifølge en undersøkelse gjort av Naturvernforbundet.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

30. august 2003

Høyre er miljøverstingen
Høyre er verst og SV er best på miljø, ifølge en undersøkelse gjort av Naturvernforbundet. Forbundet har målt partienes standpunkter i ti sentrale miljøsaker i inneværende valgperiode. SV og Venstre er de klart grønneste partiene, mens H og Frp er like klart de dårligste på miljø. Også Ap, Sp og Kr.F er svake på miljø. Det betyr at det politiske tyngdepunktet i Rogaland består av miljøfiendtlige partier.

H, Ap, Kr.F, Fr.P og Sp er mest mot miljø

Skal vi tro politikerne på det de sier de skal gjøre? Eller skal vi dømme politikerne på det de faktisk gjør?

Vi har valgt det siste i vår undersøkelse om partienes miljøprofil. Det er vedtakene som avgjør sakene, ikke valgløfter og vage programformuleringer. Derfor har vi plukket ut et utvalg store og viktige miljøsaker som har vært oppe til avgjørelse i inneværende valgperiode. Vi mener at avstemning og vedtak i enkeltsaker bedre enn noe annet forteller hva partiene står for i miljøpolitikken.

Så kan man kanskje innvende at vi har fokusert på snøen som falt i fjor. Til det er det å si at enkeltvedtakene gjerne inngår i en helhetlig politisk strategi. Partier som går inn for Rogfast og Ryfast stemmer ofte for andre veiprosjekter som bidrar til å fremme privatbilisme på bekostning av kollektivtransport. Av undersøkelsen vil det også fremgå at flere partier er konsekvent i sin negative holdning til vassdragsvern.

Men det ville selvsagt glede oss stort om Naturvernforbundet får mer støtte i den valgperioden vi står foran.

Så noen forklaringer til enkelte saker i undersøkelsen:

Gassen og politikken
Partiene har aldri blitt invitert til å stemme ja eller nei til Lyses gassprosjekt. Derfor har vi brukt saken om fossilgass eller fjernvarme i boligfeltet Jåtten Øst som en indikator på partienes holdninger. Bare få måneder før denne saken kom opp hadde partiene vedtatt en klima og energiplan for Stavanger med klare mål om satsing på fornybare energikilder og reduksjon av Co-utslippene. De fleste partiene strøk til eksamen ved bytte fjernvarme ut med fossilgass.

Uryddig om Bjerkreim
Fylkesutvalgets vedtak om Bjerkeimsvassdraget skal inn i supplerende verneplan for vassdrag, er uryddig. Flertallet, det vil si Frp,H,Kr.F og Sp, mente at vassdraget kunne inngå i verneplanen forutsatt at det ble tillatt skånsom kraftutbygging som ikke skadet friluftsliv eller lakseinteresser. Vi snakker altså om en plan som gjelder varig vern mot kraftutbygging. Flertallsvedtaket må forstås dithen at partiene bare ønsker vern av Bjerkreimsvassdraget hvis det blir anledning til «skånsom kraftutbygging».

Mest mot miljø
Som det vil fremgå av undersøkelsen vår er Høyre og SV ytterpunktene i miljøpolitikken i Rogaland. Fr.p. kommer bittelitt bedre ut enn Høyre, fordi utbrytere i partiet sørget for å sikre flertall for vern av Gimle Gård.

Venstre står nærmest SV i miljøpolitikken. Men fra disse to grønneste partiene er det et urovekkende langt sprang over til de øvrige partiene. Den store tunge motkraften i miljøpolitikken består av H, Frp, Kr.F, Sp og Ap. Det bør gi all mulig grunn til bekymring for alle velgere som ønsker en bærekraftig, fremtidsrettet og solidarisk miljøpolitikk i Rogaland.

Relaterte saker:

Kommunevalg 2003 (Naturvernforbundet)

Høyre får miljøstryk (Stavanger Aftenblad)

Miljøregnskapet (Stavanger Aftenblad)