Hubrobestanden under press

Egersund Granite som startet steinbrudd øst for Hellvik i 2002, planlegger allerede nå en betydelig utvidelse. Bruddet er etablert i et hekkeområde for hubro. Naturvernforbundet er sterkt bekymret for hubroens framtid i dette spesielle landskapet og ber om at det igangsettes en større undersøkelse for å få kartlagt hubrobestandens situasjon.

Bergvesenet Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim Stavanger 20.05.05

Utvidelse av Hellvik steinindustriområde, Eigersund og Hå
Kommentarer til forslag til utredningsprogram

Hubro

Vi mener det er lite hensiktsmessig å bruke penger på å overvåke hubrobestanden i bruddområdet og dets nærmeste omgivelser. Det sier seg selv at denne følsomme arten vil forsvinne fra det aktuelle området, om ikke umiddelbart så på sikt. Det er ingen avbøtende tiltak som kan iverksettes i bruddområdet som vil ha positiv betydning for hubro. Vi foreslår derfor at tiltakshaver i stedet bruker overvåkingsmidlene i et hubroprosjekt som omfatter hele anortosittlandskapet. Prosjektet må ha til hensikt å kartlegge bestandens utbredelse, bestandsendringer og trusselsituasjon med den hensikt å foreslå tiltak som kan bidra til å bevare hubroforekomstene i anortosittlandskapet, f.eks. avgrenset av R44 vest, sør og øst og Ognavassdraget mot nord.

Tiltakshaver foreslår et planområde som er mer enn dobbelt så stort som det eksisterende. Avstanden minker betydelig til det tilsvarende steinbrudd ved Beinskinnfjellet i nord. Det er de samlede inngrep og aktiviteter i et større geografisk område som har betydning for hubrobestandens overlevelsesmuligheter. Derfor mener vi det er relevant å kreve undersøkelser som kartlegger bestanden i et større geografisk område, og med den hensikt å se på tiltak som kan sikre en levedyktig bestand. Vi minner om at Norge har påtatt seg nasjonale og internasjonale forpliktelser om å sikre en levedyktig hubrobestand.

Vi antar at kommunene Hå og Eigersund samt Direktoratet for naturforvaltning vil være interessert i å delta i en kartlegging/tiltaksplan for hubro. Eigersund kommune har gjort vedtak om dette, men vedtaket er så langt ikke fulgt opp.

Utslipp til vann

I meldingen fremgår det at nåværende virksomhet har medført tilslamming av bekker og utslipp av steinstøv i Krokavatn (s. 21 og 30). Det fremgår ikke om dette utslippet er i samsvar med gjeldende utslippstillatelse.

I meldingen er det gjort rede for planer om sedimenteringsbasseng. Tiltakshaver vil også gjennomføre naturvitenskapelige undersøkelser av nåsituasjonen i Krokavatn. Dette er vel og bra. Men det viktigste er forhindre at Krokavatn og bekker i nedbørfeltet faktisk blir forurenset. Vi mener tiltakshaver må pålegges å redegjøre for hvilke tiltak som kan iverksettes dersom vann og vannveier blir forurenset. Etter forurensingsloven er det forbudt å forurense og det plikter forurenser å rydde opp. Dette må ligge til grunn for tiltaksplanen. I planen må det fremgå at tiltakshaver blir pålagt systematiske inspeksjons- og varslingsrutiner.

Skrotstein

I meldingen heter det at tiltakshaver arbeider med å finne anvendelse for de betydelige mengde skrotstein som virksomheten generer. Utredningsprogrammet bør inneholde en plan for utnyttelse av skrotstein slik at omfanget av skrotdeponier kan reduseres til et minimum.

Landskapsestetikk

I meldingen blir det påpekt at de dramatiske inngrepene i landskapet vil bli mest synlige fra nord og fra øst. Samtlige fotomontasjer som er vist i meldingen er tatt fra vest der bruddet er minst synlig. Vi forutsetter at utredningsprogrammet illustrerer inngrepets synlighet også fra nord og øst.

I utredningsprogrammet bør det fremlegges et kart som viser planområdet, andre steinbrudd (godkj. og evt. omsøkte planer) og eventuelle andre tekniske inngrep i hele området mellom R44 og Den vestlandske hovedveg.

Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Ketil Waagbø (s) Erik Thoring Fung. styreleder Daglig leder

Gjenpart til:
Eigersund kommune Hå kommune Fylkesmannens miljøvernavdeling Rogaland fylkeskommune, regionalplan