Hytteplan i Sauda strir mot statleg miljøpolitikk

I eit revidert forslag til reguleringsplan er tre av dei næraste hyttetomtene til Lindvollsmyra naturreservat i Sauda flytt til eit høydedrag nord for Lindvollåsen. Naturvernforbundet konstaterar at kommuneadministrasjonen fortsatt legg opp til eit unødig høgt konfliktnivå der ein neglisjerear store natur – og viltverdiar i området.Sjå også sak 15.03.2006

Ang. revidert reguleringsplan for Lindvollsåsen i Sauda