Ikke konsesjonspliktig bru i Strand

Byggingen av en bru over Døvikånå i Strand kommune er ikke konsesjonspliktig etter vannressursloven, mener NVE. Naturvernforbundet reiste spørsmålet fordi brua ble bygd uten at det forelå søknad og fordi brua kan medføre flomskader.

Brev til NVE om søknadsplikt og konsesjonsbehandling

Bru og utfylling i Døvikåna, Strand kommune