Ikke tøm Suldalslågen for vann

Statkraft har søkt om å få redusere vannføringen i Suldalslågen for å øke kraftproduksjonen i Ulla-Førre. Det vil selvsagt øke Statkrafts enorme overskudd, men er dårlig nytt for laksen, innbyggerne og turistene. Elva som fortsatt er en vannrik livsnerve i det vakre dalføret, vil bli dramatisk redusert ,særlig vinterstid. Den unike storlaksstammen i elva kan bli utryddet dersom Statkraft får lov å gjennomføre sitt forslag.

NVE Konsesjon og tilsyn Pb. 5091, Majorstua

0301 Oslo

Stavanger 4.2.05

Nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen, Suldal i Rogaland Søknad fra Statkraft SF

Naturvernforbundet i Rogaland har ikke mottatt ovennevnte søknad som høringsinstans. Det vil vi beklage. Som det forhåpentlig er kjent for NVE var Naturvernforbundet sterkt involvert i debatten omkring Ulla-Førre utbyggingene på 1970 og 80-tallet. Vi burde kunne forventet å få tilsendt søknaden om nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen ettersom søknaden inneholder forslag som kan får dramatiske følger for elva.

Statkraft SF ønsker å redusere vannslippene i Lågen ( ift regimet fra 1990) for å øke kraftproduksjonen betydelig. Selskapet mener å kunne gjennomføre dette uten vesentlige skadelige virkninger på laksesstammen. For å legitimere dette forslaget har man fremlagt flere forskningsrapporter som er utført på oppdrag fra regulanten. Resultatene fra Statkraft SF ´s forskning gir ikke noen som helst garantier for at nytt manøvreringsreglement slik regulanten søker om, vil sikre laksebestanden og da i særdeleshet Lågens unike storlaksstamme. Derimot synes det klart for oss at risikoen øker for at en allerede hardt prøvet storlaksstamme vil få forverrede overlevelsesmuligheter som følge av dramatiske reduksjoner i vannslippene.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i en innstilling til Miljøverndepartementet i januar 2005 opprettholdt sin tidligere anbefaling om at Suldalslågen bør bli nasjonalt laksevassdrag og at Sandsfjorden bør få status som nasjonal laksefjord. Poenget med dette forslaget er sjølsagt å sikre Lågens unike storlaksstamme. Slik vi ser det vil Suldalslågens status som nasjonalt laksevassdrag være avhengig av et manøvreringsreglement som tar best mulig hensyn til storlaksstammens levekår. Stakraft SF´s søknad er et ønske om å optimalisere kraftproduksjonen, og fremstår forøvrig som en ren gambling med en utryddingstruet storlaksstamme som innsats.

Suldalslågen og det vakre dalføret elva renner gjennom, har på tross av reguleringene beholdt mye av sin storhet. Elva fungerer fortsatt som et helt sentralt landskapselement som har beholdt mye av sin opplevelsesverdi til glede for fastboende og turister. Det er viktig for kommunen, innbyggerne og næringslivet at Lågen fortsatt kan fremstå som vannrik elv. Det vil ikke skje med det vannregimet som Statkraft SF har søkt om. Nedgangen i kommunens reiselivsnæring vil bli forsterket om elvas opplevesesverdi blir ytterligere redusert og storlaksstammen mer truet enn den allerede er.

Naturvernforbundet i Rogaland har ikke eget forslag til manøvreringsreglement for Suldalsslågen , men vi vil støtte de vurderinger og forslag som er fremmet av Fylkesmannen i Rogaland i uttalelse datert 31.01.då.

Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma (s)
Styreleder

Erik Thoring Daglig leder