Info om myndighetene

Info om myndighetene vi samarbeider med ,,,

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning  (DN) er ein rådgivande og utøvande statleg etat, underlagt Miljøverndepartementet. Vi arbeider for å bevare og styrkje naturmangfaldet og leggje til rette for friluftsliv. Ei viktig oppgåve for oss er å kombinere vern og berekraftig bruk av naturen.

DN bidreg med drift- og tiltaksmidler til ei rekke nasjonale, autoriserte naturinformasjonssentra.

Linkadresse: http://www.dirnat.no/content/500046430/Verdifulle-vatmarker-far-informasjonssentre

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannsembeta er regionale statlege forvaltningsorgan som skal gjennomføre nasjonal politikk vedteke av Stortinget. Embeta vil vere eit viktig bindeledd mellom den sentrale statsforvaltninga og kommunane. Fylkesmannen i Rogaland har mellom anna oppgåver knytt til naturvern og forurening. Fylkesmannen held til i Statens Hus på Lagårdsveien i Stavanger. Linkadresse:

http://fylkesmannen.no/Rogaland/Miljo-og-klima/

Jæren friluftsråd

Jæren friluftsråd  er et interkommunalt samarbeidsorgan eid av 8 kommuner. JF har ansvaret for at befolkningen på Jæren har friområder til rekreasjon og variert friluftsliv. Organisasjonen forvalter i dag ca. 27.000 da friområder. Våre oppgaver er å sikre nye områder, legge til rette for brukerne, sørge for at områdene fungerer som rekreasjonsområder og at naturkvalitetene ikke blir ødelagt.

Linkadresse:

http://jarenfri.no/no/forside/

Stavanger kommune

Stavanger kommune har egen miljøvernavdeling samt  naturforvaltere i kommunes etat for park og vei. Naturforvalterne har blant annet ansvaret for forvaltningen av kommunens naturmangfold herunder vern og skjøtsel av truete naturtyper, verneområder og truete arter.