Ingen vei utenom bybane

«Bybanen vil være et viktig – og avgjørende – supplement til buss og jernbane, og vil betjene knutepunkt som i dag ikke betjenes av Jærbanen», skriver en av Bybanens fedre, Bjarte Hetland. Bjarte har en fortid som samferdseslspolitiker i fylket, og er nå styremedlem i Naturvernforbundet.

Tog, buss eller bybane?

AV Bjarte Hetland

Styremedlem i Naturvernforbundet i Rogaland

 Debatten om bybane raser for fullt. Arbeiderpartiet har bestemt seg for å hoppe av banen og står igjen på bussholdeplassen sammen med Senterpartiet. Fremskrittspartiet har dristet seg ut på perrongen, og det er kjekt at de endelig har fått troen på jernbane. Dobbeltsporet er nemlig ikke blitt bygget etter påtrykk fra dem, og det er heller ingen nyhet at Fremskrittspartiet er imot bybanen. Men nå kan altså Pål Morten Borgli lene seg på Jernbaneverket når han foreslår dobbeltsporet som løsning på framtidens transportbehov på Nord-Jæren.

 Det ingen av disse har forstått er at framtidens transportbehov på Nord-Jæren vil være så store, og transportbrukerne så kresne, at verken buss eller dobbeltspor vil være tilstrekkelig til å løse behovene. Folkeveksten, og dermed økningen i transportvolum, vil være så stor at buss blir et uhensiktsmessig transportmiddel. Vi trenger løsninger som kan transportere flere, til en lavere pris, og med bedre komfort enn buss kan tilby.

 Det er riktig at jernbanen kan tilby en del av de samme kvalitetene som bybane, og dobbeltsporet vil fortsatt spille en viktig rolle som ryggrad i transportsystemet på Nord-Jæren. Kapasiteten i dobbeltsporet må selvsagt utnyttes, men det er ingen motsetning i dette. Jærbanen vil først og fremst være det foretrukne reisemiddelet for dem som skal til Stavanger eller Sandnes sentrum, for de som pendler fra Sør-Jæren og Dalane, og for de som har sin skolegang eller arbeidsplass i nærheten av ett av knutepunktene som betjenes av dobbeltsporet.

 Bybanen vil være et viktig – og avgjørende – supplement til buss og jernbane, og vil betjene knutepunkt som i dag ikke betjenes av Jærbanen. Når idéen om en kombibane nå synes forlatt en gang for alle, må vi forvente at bybanen vil betjene sterkt trafikkerte områder som bl.a. Universitetssykehuset og Kilden på sin vei sørover. Bybanen vil betjene underveis-markeder, mellom våre to store bysentrum, som jernbanen aldri vil kunne dekke.

 Det er kjekt å ønske Jernbaneverket velkommen etter når de nå snakker om jernbane til flyplassen og Risavika. Det er mer enn 15 år siden undertegnede første gang foreslo dette i Fylkestinget, og ingenting vil glede meg mer enn om Jernbaneverket erstatter sine avvisende bedriftsøkonomiske kalkyler med framtidsretta samfunnsøkonomiske analyser av dette. Inntil videre ser jeg på Ole Konttorp sitt utspill som en bevisst avsporing av debatten. For Forus og Sola er fortsatt bybane den mest realistiske muligheten for banebaserte løsninger.

 Denne regionen har hatt visjonære politikere som har tilrettelagt for en vekst i arbeidsplasser og biltrafikk som mangler sidestykke. Med Ryfast og Eiganestunnelen vil denne utviklingen bare aksellerere. Evner vi virkelig ikke å ta inn over oss framtidens trafikkutfordringer? Tror vi fortsatt at det er mulig å bygge oss ut av transportutfordringene ved hjelp av nye og enda breiere veier? Eller skal vi ta inn over oss de klimautfordringer og transportrealiteter som store deler av verden allerede er i ferd med å ta inn over seg?

 Vi trenger ikke dra langt av gårde for å finne byområder på Nord-Jærens størrelse som har lykkes i sin satsing på kollektivtrafikk og banebaserte løsninger. Skal vi lykkes, trenger vi imidlertid politikere som makter å tenke en visjonær tanke, og som kan holde både to og tre tanker i hodet samtidig – tog, buss OG bybane!