Ingen vil ha Lyselinja over Preikestolen

Etter at politikerne i Stavanger og Sandnes har sagt sitt synes det nå klart at ingen ønsker at den planlagte 420 kV kraftlinja mellom Lysebotn og Stavanger skal krysse Preikestolområdet. Naturvernforbundet og Stavanger Turistforening får støtte til forslaget om å utrede et alternativ 6 der den nye linja i minst mulig grad krysser uberørt natur.

Lyse sentralnett og Statnett har presentert fem trasevalg, hvorav tre går på nordsida av Lysefjorden. Alternativene  skal etter forslaget gå parallelt med nåværende høyspentlinje til Jørpeland. Derfra er det skissert tre ulike traseer til Stavanger.

Etter det Naturvernforbundet kjenner til er det ingen høringsparter som har støttet ny 420 kV linje gjennom Preikestolområdet. Stavanger har i sin høringsuttalelse uttalt seg om framføringen av linja gjennom egen kommune, og ellers sluttet seg til Sandnes kommunes merknader. Sandnes har heller ikke tilrådd linja ført gjennom Preikestolområdet, men påpeker likevel at dette er en trase som vil spare Sandnes for nye inngrep. Sandnes kommune vil ha et alternativ 6 som viser en  linjeframføring som i minst mulig grad berører natur som ikke har linjer fra før.

Naturvernforbundet og Turistforeningen har bedt selskapene om å utrede ett alternativ der den nye linja går fra Uburen i Forsand og ut Høgsfjorden til Stavanger. Dette vil spare Sandnes for nye kraftmaster. Naturvernforbundet har i tillegg pekt på alternativ 5.1. der linja følger eksisterende linjetrase fram mot Kyllesvatn. Herfra og til Stølaheia i Stavanger går linja i vann, jord og sjø – altså ingen nye luftspenn.

Høringen av planprogrammet er nå avsluttet og det er NVE som nå  skal vurdere utbyggers alternativer og forslagene som har kommet fra høringspartene. Etter Naturvernforbundets oppfatning bør NVE skrinlegge de tre alternativene nord for Lysefjorden. Vi kan ikke se at det har noen fornuftig hensikt å utrede alternativer som et samlet lokaldemokrati ikke vil ha. Bruk heller kreftene på å finne en best mulig løsning sør for fjorden.

Bildetekst:

Utsikt mot Kyllesvatn, Lutsivatn og Hogstad i Sandnes kommune. En eventuell ny kraftlinje her må gå i bakken, mener Naturvernforbundet.