Ingen vindturbiner i Nevlandsheia

Naturen seiret, og hubroen får leve i fred. Det blir ikke vindkraftanlegg i Nevlandsheia i Gjesdal.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslo nylig en konsesjonssøknad fra Zephyr AS om å bygge og drive et vindkraftverk i Gjesdal kommune i Rogaland. Fordelene overveide ikke de betydelige ulempene ved å gjøre Nevlandsheia til vindpark.

Gjesdal kommune, Rogalands fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland og Miljødirektoratet har alle frarådet at konsesjon skulle gis av NVE. Det samme har Naturvernforbundet i Rogaland. Etter nøye vurdering av planområdets utstrekning og påvirkning av det omkringliggende området, ble de anslåtte ulempene for store.

En av ulempene er utsynet og opplevelsesverdiene i området. Planområdet ligger på et høytliggende platå som ville ha gjort vindparken godt synlig fra mesteparten av nærliggende bebyggelse, inkludert Vølstad, Myrvoll, Helland, Tjetland, Gjesdal, Bjelland, Madland og Lima. Det visuelle inngrepet ville ha negativt påvirket det tradisjonelle friluftslivet, samt etablerte luftsportsaktiviteter. Områdets kuperte topografi ville i tillegg ha gjort at ankomstveien til kraftverket hadde krevd innskjæringer og fyllinger i landskapet.

Et annet moment som ble vektlagt var at planområdet er hekketerritorium eller næringsområde for flere fuglearter som lever i nærområdet, inkludert mange store rovfugler. Hubroen blir nevnt som en spesielt utsatt art. Den er sterkt truet, og det er sannsynlig at den ville ha blitt betydelig negativt anfektet av et vindkraftverk på Nevlandsheia.

For at et vindkraftverk skal kunne få konsesjon, må produksjonsforventningene være tilstrekkelige for å rettferdiggjøre miljøkostnadene. Det blir paradoksalt å ofre samfunn og miljø for å opprette vindpark når målet med fornybar energiproduksjon nettopp er å bevare samfunn og miljø.

Naturvernforbundet i Rogaland mener både lokalpolitikerne og NVE gjorde et godt valg da de sa nei til vindkraftanlegg i Nevlandsheia.

PS! Også Norsk Vind Energi AS fikk nei til å bygge vindkraftverk i Rogaland like før jul. Planen var å bygge vindkraft i Sandnes, men NVE sa nei, blant annet av hensyn til landskap, friluftsliv og fugl. Det ble også bemerket at det i regionen allerede er konsesjonssøkt svært mange andre prosjekt. NVE sa nei til tross for at lokalpolitikerne i Sandnes sa ja.