Ja og nei til steinbrudd

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Send gjerne en kommentar til: rogaland@naturvern.no

Stavanger Aftenblad 26.07.01: Heller hubro enn 20 arbeidsplasser

18.07.2001: Ja og nei til steinbrudd

Eigersund kommune
Planavdelingen
Strandgate 2
4370 Egersund

Bergvesenet
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim Stavanger 18.07.01


Utvidelse av steinbrudd i Beinskinnfjellet, Hå kommune
Reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde, Krokavatn, Eigersund kommune

Naturvernforbundet i Rogaland går inn for at steinbruddet i Beinskinnfjellet, Hå kommune kan utvides forutsatt at det ikke etableres nytt steinbrudd tre kilometer lengre sør, ved Krokavatn i Eigersund kommune. Kommunen foreslår et område ved Krokavatn regulert til steinbrudd på tross av at arealet er vist som Landbruk-Natur og Friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan.

Vi aksepterer en utvidelse av steinbruddet i Beinskinnfjellet fordi dette dreier seg om en allerede etablert virksomhet og fordi det handler om en naturressurs som det er et sterkt ønske om å utnytte. Det planlagte steinbruddet ved Krokavatn vil gripe direkte inn i kjerneterritoriet til en rødlistet og sårbar art – hubroen. Tillatelse av steinbrudd her vil være en offentlig miljøkriminell handling.

Det er to hovedgrunner til at vi på det mest bestemte motsetter oss åpning av et nytt steinbrudd ved Krokavatn i Eigersund kommune:

1. Ødeleggelse av hekkebiotop for hubro
I et 10 kvkm stort område som omfatter både Beinskinnfjellet og Krokavatn, er det registrert 3-5 reirplasser av vår største ugle, hubro. I den nasjonale rødlista for truede arter i Norge er hubro oppført som sårbar. Den kan bli klassifisert som en direkte truet art dersom tilbakegangen fortsetter slik den har gjort over en lengre periode. I Bernkonvensjonen, som Norge har undertegnet, er hubro oppført på liste II. Denne oppføringen forplikter Norge til å sikre hubroens leveområder.

Vi konstaterer at denne forpliktelsen ble satt til side da det ble åpnet for steinbrudd i Beinskinnfjellet i 1997. Med en utvidelse av bruddet er det all grunn til å tro at hubrolokaliteten i nærheten vil bli forlatt. Situasjonen vil bli ytterligere forverret for hubroforekomstene i regionen hvis det i tillegg blir åpnet et nytt steinbrudd tre kilometer sør for Beinskinnfjellet ved Krokavatn i Eigersund kommune. Her er det fastslått at det planlagte steinbruddet vil bryte inn i kjernen av hubroens territorium. To av tre kjente reirplasser vil bli direkte berørt av steinbruddet ved Krokavatn.

Naturvernforbundet i Rogaland mener det er en form for offentlig miljøkriminalitet dersom det tillates åpning av steinbrudd i en kjernelokalitet for en rødlistet art som hubroen.

2. Ødeleggelse av verdifullt kystheilandskap
Begge tiltakshaverne, Egersund Granitt A/S og Granitt-1983 A/S, viser til offentlige utredninger når de fastslår at landskapet ved Beinskinnfjellet og ved Krokavatn ikke er verneverdig. Det henvises i den anledning til registreringer av verdifulle kulturlandskap (Fylkesmannen i Rogaland 1994) og vakre landskap (Rogaland Fylkeskommune 1995).

Naturvernforbundet mener tiltakshaverne trekker sine konklusjoner på et mangelfullt grunnlag. Ingen av de to nevnte utredningene inneholder helhetlige og fulldekkende registreringer og vurderinger av det særmerkte kystheilandskapet som strekker seg fra Jæren til Vest-Agder.

Før man tillater ett nytt og fragmenterende inngrep i dette sårbare og urørte landskapet, bør det foreligge en samlet vurdering av natur- og landskapsverdiene i det såkalte anortosittlandskapet i regionen. Her må det også inngå en samlet kartlegging av hubroforekomstene og andre truede viltarter i regionen. Et slikt dokument vil kunne påvise mulige uttaksområder for anortositt der konfliktene i forhold til verdifullt landskap og fredet vilt er lavest mulig.

Vi viser for øvrig til at Fylkesmannen i Rogaland har frarådd Eigersund kommune (jfr.brev av 12.10.2000) å tillate etablering av steinbruddet ved å gi dispensasjon fra kommuneplanen. I brevet heter det blant annet at «Fylkesmannen gjør ellers oppmerksom på at en eventuell dispensasjon til nevnte tiltak vil trolig bli påklaget etter pbl §15.» Fylkesmannen uttaler også at «det er heller ikke ønskelig at kommunen fremmer reguleringsplan for dette området …».

Naturvernforbundet i Rogaland henstiller til Fylkesmannen om fremme innsigelse mot reguleringsplanen for Hellvik steinindustriområde, Krokavatn. Samtidig ber vi Fylkesmanen og berørte kommuner om snarest å igangsette arbeidet med en helhetlig plan for natur, landskap, vilt og næringsinteresser i det såkalte anortosittlandskapet.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland


Erik Thoring
Daglig leder


Gjenpart til:
Hå kommune Stavanger Aftenblad
Egersund Granitt AS Dalane Tidende
Granit-1893 A/S Jærbladet
Direktoratet for naturforvaltning NRK-Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
Rogaland Fylkeskommune
Stavanger Turistforening
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Rogaland