Ja til vind og hydrogen på Utsira

Haugaland Kraft og Hydro Energi har søkt om konsesjon for bygging av et vind- og hydrogenkraftanlegg på Utsira. Kombinasjonen vind /hydrogen skal gjøre Utsira sjølforsynt med fornybar energi. Naturvernforbundet støtter konsesjonssøknaden og omtaler prosjektet som nyskapende.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

03.03.03 Ja til vind og hydrogen på Utsira

Haugaland Kraft og Hydro Energi har søkt om konsesjon for bygging av et vind- og hydrogenkraftanlegg på Utsira. Kombinasjonen vind /hydrogen skal gjøre Utsira sjølforsynt med fornybar energi. Naturvernforbundet støtter konsesjonssøknaden og omtaler prosjektet som nyskapende.

NVE Postboks 5091, Majorstua 0301 Oslo Stavanger 30.01.03

Vedr. søknad om konsesjon for Utsira vind- og hydrogenanlegg

Med bakgrunn i tilsendt rapport og konsesjonssøknad for Utsira vind og hydrogenanlegg har vi følgende merknader:

1. Prosjektet demonstrerer en metode for fornybar og desentralisert energiforsyning som vi finner svært interessant. Utsira-prosjektet kan gi verdifull kunnskap som kan komme til anvendelse i andre lokalsamfunn og det kan generelt sett skape et bredere engasjement for alternativ energiforsyning. Hvis anlegget virker som forutsatt vil Utsira være sjølforsynt med fornybar energi.

2. Vi registrerer at virkningsgraden av å gå om hydrogen for å dekke strømbehovet i vindstille perioder er lav ettersom man bare får igjen noen og tyve prosent av den strømmen som blir brukt til å produsere hydrogen. Dette kan likevel være fornuftig avhengig av hvor lenge der er vindstille perioder. Erfaringene fra Utsira vil således gi verdifull informasjon pm kombinasjonen vind/hydrogen er en farbar vei.

3. Naturvernforbundet i Rogaland mener i utgangspunktet at Rogaland fylkeskommunes egnethetsanalyse for vindenergi (utgitt 2000) må tillegges stor vekt ved lokalisering av vindkraftverk i fylket. I analysen faller hele Utsira ut som aktuelt etableringsområde for vindkraft. Vi finner likevel grunn til å anbefale konsesjonssøknaden forutsatt at tiltaket ikke har negative effekter på fuglelivet. Antallet vindmøller er begrenset og lokaliseringen av møllene er gunstig i forhold til landskap og bebyggelse.

4. Utsira er kjent som en av de viktigste trekkfugllokalitetene langs kysten. Vi har ikke faglig kompetanse for å vurdere om vindmøllene kan ha negative effektive på fugleliv/fugletrekk. Vi vil be NVE om å innhente synspunkter på dette blant annet fra Norsk Ornitologisk Forening og Utsira Fuglestasjon.


Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma (s)
Styreleder

Erik Thoring Daglig leder


Gjenpart til:

Utsira kommune Fylkesmannens miljøvernavdeling Norsk Ornitologisk Forening, Rogaland Haugesunds Avis

Relaterte saker: