Ja til vindkraft – nei til vindkraft på Høg-Jæren

I en artikkel i Aftenbladet 4. juli med overskriften «- For dyrt med rensing», der representanter for Natur og Ungdom møtte Olje- og energiminister Thorhild Widvey, kunne man lett få inntrykk av at naturvernere generelt støtter byggingen av vindparken på Høg-Jæren. Dette er helt feil.

Publisert som leserbrev i Stavanger Aftenblad 14. juli 2005

Av Ketil Waagbø, Naturvernforbundet i Rogaland

I artikkelen blir det vist til en meningsmåling utført av Haugesunds Avis hvor 86 prosent sier at de er positive til vindkraftutbygging i Rogaland. Naturvernforbundet i Rogaland slutter seg til dette synet generelt, men ikke når det gjelder utbyggingen på Høg-Jæren. Derimot støtter vi vindkraftprosjektene på Utsira, Svåheia og Tysvær. De andre foreslåtte prosjektene har vi ikke tatt stilling til ennå.

Det er tunge organisasjoner som er imot prosjektet på Høg-Jæren. Naturvernforbundet, Stavanger Turistforening og Fortidsminneforeningen har anket konsesjonen for å bygge vindparken. Fylkesmannen i Rogaland har fremmet innsigelse mot reguleringsplanen i området. Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning støtter denne innsigelsen.

Hovedargumentene mot vindparken er at den truer et landskap med nasjonale verdier, den ødelegger verdifulle områder med kystlynghei, myr og truede naturtyper, og den rammer kjerneområdet til den utryddingstruede fuglearten sørlig myrsnipe. Det finnes andre, og bedre egnede områder i Rogaland der konfliktgraden er betydelig mindre.

Miljøbevegelsen er splittet i denne saken. Natur og Ungdom, sammen med Bellona, er for at det bygges vindmøller på Høg-Jæren. Regjeringen og Stortinget har bestemt at det skal produseres 3 TWh vindkraft per år i Norge innen 2010. Myndighetene har også bestemt at tapet av biologisk mangfold skal stoppes innen det samme tidsrommet. Alle miljøorganisasjonene er enige i disse målene, men vektlegging av virkemidlene er ulike. Naturvernforbundet mener at vindparken på Høg-Jæren vil bidra til å forringe det biologiske mangfoldet og at den derfor ikke kan aksepteres.

Naturvernforbundet mener at det bør det utarbeides fylkesdelplaner eller en nasjonal plan for vindkraftanlegg for å finne egnede lokaliseringer. De mest konfliktfylte lokalitetene bør utelukkes raskt. Det må være et overordnet mål at vindkraftanlegg ikke blir en ny trussel mot vår natur. Også i slike saker må nyttehensyn veies mot verdier som kan skades eller gå tapt. Vindkraftanlegg som krever alvorlige inngrep, gir ikke miljøvennlig energi.