Klage på formannskapets vedtak 28.01.04 i sak nr.3: Bygging av vei til landbruksformål

Vi viser til forvaltningslovens kapittel VI og fremmer med dette klage på formannskapets vedtak i ovenfornevnte sak.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

14. mars 2004 Klager på landbruksvei

Eigersund kommune
Rådmannen
Pb. 580
4379 Egersund

Stavanger 18.02.04

Klage på formannskapets vedtak 28.01.04 i sak nr.3: Bygging av vei til landbruksformål

Vi viser til forvaltningslovens kapittel VI og fremmer med dette klage på formannskapets vedtak i ovenfornevnte sak. Vår klage baserer baserer seg på følgende:

Det er høyst tvilsomt om tiltaket kan anses som landbruksformål slik dette begrepet er definert i «Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål». I §3 3 første avsnitt heter det at «vedtaket må bygge på at de landbruksressurser veien har betydning for, skal kunne utnyttes på en rasjonell og regningssvarende måte». Fra landbruks- og miljøfaglig hold i Eigersund kommune og ved Fylkesmannen i Rogaland er det reist sterk tvil om det kan oppnås økonomiske fordeler ved gjennomføring av det omsøkte tiltaket. Naturvernforbundet mener det ikke på noen måte kan dokumenteres eller sannsynliggjøres at tiltaket vil være lønnsomt i samband med nåværende eller framtidig landbruksdrift. Tiltaket er etter vår oppfatning klart i strid med forskriftens intensjoner og spesifikke krav til godkjenning.

Det fremgår av saksforelegget til formannskapet at landbruksveien vil ha negativ påvirkning i forhold til landskap og biologisk mangfold. Hvis et tiltak som omsøkt, likevel skal godkjennes må det skyldes at økonomiske og driftsmessige fordeler er betydelig større enn miljøskadene. I denne saken er økonomiske fordeler marginale, og står ikke i rimelig forhold til inngrepet i naturmiljøet. Dersom formannskapets vedtak blir stående, vil det kunne få svært negative konsekvenser for inngrepsfrie arealer i Eigersund. Da vil andre grunneiere med betydelig rett kunne kreve en tilsvarende behandling. Det åpner for en nedbygging av natur i Eigersund som vi tviler på om formannskapet har tatt innover seg.

Vi fremmer vår klage på formannskapets vedtak i sak nr. 3-04 og anmoder om at klagen avvises slik det er begrunnet i rådmannens innstilling og forslag til vedtak.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma (s) Erik Thoring
Styreleder Saksbehandler

Gjenpart til :
Fylkesmannen i Rogaland, landbruk

Relaterte saker: