Klage på politisk vedtak angående bygging av skogsbilveg mellom Hetland/Hølland

I grundige saksuttalelser fra kommunens jordbrukssjef og fylkesmannens landbruksavdeling fremgår det at den omsøkte vegen vil ha betydelige negative miljøeffekter. Det fremgår blant annet at vegen vil direkte berøre ett av kommunens få gjenværende inngrepsfrie arealer. Vi vil bemerke at det dreier seg om et uberørt anorthositt-landskap med et særpreget dyreliv. Området har fått økt betydning som potensielt hekkeområde for hubro fordi denne arten har fått innskrenket sine leveområder som følge av etablering av to nyere steinbrudd, Beinskinnfjell i Hå samt Søre Krogavatn i Eigersund.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Hå kommune
Etat for tekniske saker og næring
Postboks 24
4368 Varhaug Stavanger 3.6.04

Klage på politisk vedtak angående bygging av skogsbilveg mellom Hetland/Hølland og Ualand i Hå kommune

Miljøkonsekvenser
I grundige saksuttalelser fra kommunens jordbrukssjef og fylkesmannens landbruksavdeling fremgår det at den omsøkte vegen vil ha betydelige negative miljøeffekter. Det fremgår blant annet at vegen vil direkte berøre ett av kommunens få gjenværende inngrepsfrie arealer. Vi vil bemerke at det dreier seg om et uberørt anorthositt-landskap med et særpreget dyreliv. Området har fått økt betydning som potensielt hekkeområde for hubro fordi denne arten har fått innskrenket sine leveområder som følge av etablering av to nyere steinbrudd, Beinskinnfjell i Hå samt Søre Krogavatn i Eigersund.

Den omsøkte vegen vil krysse Ognaelva som er foreslått som nasjonalt laksevassdrag og som av Naturvernforbundet m.fl. er foreslått medtatt i supplerende verneplan for vassdrag. Verneplanen skal behandles av Stortinget trolig i løpet av inneværende år.

Saksutrederne påpeker at den omsøkte vegen vil medføre betydelige terrenginngrep, blant annet ved fjellsprengning. Det fremgår av sakspapirene at det er aktuelt å spre naturgjødsel langs veien og at utmarka kan brukes til skogplanting. Til det første vil vi bemerke at spredning av naturgjødsel i dette området vil endre vegetasjon og landskap betydelig og virke svært skjemmende. Det vil også være en potensiell fare for forurensende avrenning til Ognaelva. Området er dårlig egnet til skogplanting, ihvertfall om man legger økonomi til grunn.

Konklusjon: Naturvernforbundet mener det er tilstrekkelig dokumentert og sannsynliggjort at den omsøkte veien vil ha svært stor negativ effekt på natur, landskap,friluftsliv og dyreliv.

Økonomi:
I ”forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål” er det forutsatt at vegen skal ha god økonomi og at det skal legges betydelig vekt på vegens miljømessige konsekvenser. Naturvernforbundet mener at økonomien vegprosjektet først og fremst er knyttet til utnyttelsen av skoglagets eiendom på Ualand. Det er liten eller ingen økonomi knyttet til arealene som den omsøkte vegen går gjennom.

I saksutredningene er det gjort rede for flere alternativ til den omsøkte veien. Fylkesmannens landbruksavdeling har i brev datert 11.02.04 anbefalt vegalternativ 3 (Hellvik) som i stor grad er basert på opprustning/omlegging av en eksisterende vegtrase. I følge fylkesmannen er dette den desidert mest tjenelige vegen for skogbruket, den har positiv betydning for flere grunneiere i området og alternativet vil bli rimeligere enn Skoglagets omsøkte trase. Naturvernforbundet støtter disse vurderingene og vil samtidig understreke at miljøkonfliktene er betydelig mindre ved dette vegalternativet.

Konklusjon: Naturvernforbundet mener det foreligger et vegalternativ som på alle vesentlige punkt er å foretrekke framfor det omsøkte.

Regelverket:
Regelverket for planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål stiller rimelig klare krav til vegprosjektenes lønnsomhet og til tiltakenes virkning på natur og miljø. Kulturlandskapsgruppa i Hå kommune har etter vårt skjønn gjort en vurdering av søknaden fra Jæren Skoglag/Tore Arne Sundvor som er i samsvar med regelverkets krav og intensjoner. Vi vil minne om at kulturlandskapsgruppa ikke har avvist søkerens behov for en god veg til Ualand, men har tilrådd to andre alternativ som er rimeligere og som medfører mindre inngrep i terrenget og naturlandskapet.

Gruppas tilrådning er også i samsvar med Landbruksdepartementets anbefalinger om at det skal legges vekt på å begrense vegbygging som reduserer omfanget av villmarkspregede områder. Departementet uttaler at jord- og skogbruket har et sjølstendig ansvar for å bidra til å ivareta slike verdier.

Konklusjon
Naturvernforbundet påklager vedtaket gjort av utval for tekniske saker og næring i Hå kommune i møte 27.04 då, sak 0040/04. Vedtaket er ikke i samsvar med forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål. Vedtaket bryter også med retningslinjer og kriterier for godkjenning av landbruksveier slik de er formulert av Landbruksdepartementet.

Med vennlig hilsen
Naturvern forbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma (s) Erik Thoring
Styreleder Daglig leder

Gjenpart til:
Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavd.
Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen