Klage på utslippstillatelse for Haukeland Varmesentral

Naturvernforbundet Hordaland har tidligere klaget på at Haukeland varmesentral skal ta i bruk gass. Etter nesten halvannet år er klagen enda ikke avgjort.

Vi viser til vårt brev av 14. august 2003 (vedlagt) sendt til SFT v/Fylkesmannen i Hordaland, som var klage på vedtak hos fylkesmannen 04. juli 2003 om utslippstillatelse etter forurensningsloven for Haukeland Varmesentral. Vi har enda ikke mottatt svar på vår klage, og etterlyser dette. Samtidig vil vi benytte anledningen til å påpeke endringer som har betydning for klagen.

Naturvernforbundet Hordaland har klaget på at varmesentralen har fått utslippstillatelse for bruk av gass, uten at det er satt konsesjonskrav til utslipp av CO2. Fylkesmannen har kommentert vår klage med at det finnes andre virkemidler, for eksempel kvotesystem for klimagasser, som er mer egnet enn konsesjonskrav til å regulere disse utslippene.

Det nasjonale kvotesystemet for klimagasser for perioden 2005-2007 ble innført ved årsskiftet. Direkte bruk av gass til oppvarmingsformål er ikke underlagt kvoteplikt, og har fortsatt ikke CO2-avgift for utslippene bruken fører til. Derfor finnes det i dag ingen virkemidler for regulering av slike CO2-utslipp. Dermed bør forurensningsloven brukes til å vurdere hvorvidt det er rimelig med CO2-utslipp fra varmesentralen. De fornybare alternativene må utredes, og det må eventuelt sannsynliggjøres at disse ikke er tilgjengelige til bruk i varmesentralen.

Vi forventer at det at den påklagede virksomheten allerede er satt i verk ikke får konsekvenser for behandlingen av vår klage, og ser fram til snarlig avklaring.


Med hilsen NATURVERNFORBUNDET HORDALAND


John Martin Jacobsen Daglig leder

Kopi:
Miljøverndepartementet Fylkesmannen i Hordaland Hordaland Fylkeskommune Bergen kommune