Klager på vedtak om fylling i Mosvatnet

Bystyret har gjort vedtak om at det skal bygges en 165 meter lang kulvert (lokk) over Motorveien ved Mosvatnet. Det er bra, mener Naturvernforbundet. Men bystyret har også åpnet for at det kan fylles inntil 7 dekar i Mosvatnet og i et våtmarksområde ved trafo-stasjonen. Naturvernforbundet mener at konsekvensene av en utfylling ikke er tilstrekkelig opplyst og at tiltaket burde vært konsekvensutredet slik plan- og bygningsloven forutsetter. Bystyrevedtaket er påklaget og går til fylkesmannen i Rogaland for lovlighetskontroll.

Klage på bystyrets vedtak i sak om Plan 2020

1) NiR avga sin første uttalelse datert 1.7. Saken ble utlagt til nytt offentlig ettersyn i perioden 13.08-13.09. Som berørt part fikk ikke NiR varsel om nytt offentlig ettersyn hvilket vi etter forvaltningsloven har krav på.

2) NiR avgav en tileggsuttalelse innenfor høringsfristen 13.09. Sammen med utallesen fulgte det et alternativt planforslag for utforming av skråning mot Mosvatn. Vår tilleggsutalese og alternativ planforslag er ikke referert eller kommentert i sakens dokumenter.

3) Mangelfullt opplyst og i strid med krav om dokumentasjon av skader på det biologisk mangfold. Kommunen har kartlagt biologisk mangfold, og har hatt grunnlagt godt nok til å opplyse om tiltaktes konsekvenser på biologisk mangfold.

4) Saken er ikke opplyst mht til utfyllingens lovlighet ift til vannresursloven. NVE har ikke fått den uttale. Mangler avlaring mht til fjerning av kantsonevegetasjon og tiltakets eventuelle konsekvenser for vatnets forurensingsituasjon.

Les sakens dokumenter hos Stavanger Kommune:

Vedtatt reguleringsplan