Kommunedelplan Valheim, Årdal – Kommentarer

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Hjelmeland kommune Bygdeutvikling 4130 Hjelmeland

Stavanger 22.06.04


Kommunedelplan Valheim, Årdal – Kommentarer

Vi viser til våre uttalelser til «KU om utvidelse og etablering av nye sanduttak i Årdal» datert 12.11.01, 12.08.02 og 26.04.04.
Vi konstaterer at forslag til kommunedelplan Valheim er fullt og helt i samsvar med Norstone’ s ønsker om sanduttak i nedre og øvre Valheim. Hjelmeland kommune har åpenbart overlatt hele prosessen til Norstone ved Asplan-Viak. Sikkert praktisk, når konklusjonene er bestemt på forhånd. Våre innvendinger er selvsagt ikke tatt hensyn til.

Vi har ikke stort å bemerke utover det vi har uttalt tidligere. Vi vil dog påpeke at kommunedelplanen overhodet ikke har nevnt de geologiske naturminnene som nedre og øvre Valheim representerer. Naturminnene er tidligere kartlagt , beskrevet og verdisatt av Miljøverndepartementet (1986). I Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK-2004) er Valheimsområdet (O 102) vist som «viktige naturområder av lokal til nasjonal betydning . Det bør ikke gjøres vesentlige inngrep, naturverdiene bør tas vare på i plansammenheng og ut fra prioritet».
Etter det vi kan se har ikke kommunedelplan for Valheim referert til fylkesdelplanen og følgelig ikke drøftet de geologiske verneverdiene som fremgår under kapitellet naturvern.

Med hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma (s)
Styreleder

Erik Thoring Daglig leder


Gjenpart til:
Rogaland fylkeskommune, regionalplanavd.
Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd.
Media

Siste saker: