Kommunen kunne ikke vente

Hindalsdammen ved Hindal gård på Vaulen har vært tømt i en lengre periode i vår. Naturvernforbundet har bedt om at dammen ble fylt opp i god tid før den rødlistede sivhøna inntar hekkeplassene. Men nok en gang har kommunen oversett våre råd.

Hindalsdammen ble tømt i desember i forbindelse med bygging av en turveg. Vegprosjektet ble imidlertid stanset av Riksantikvaren. I mars kom kommunen til enighet med Riksantikvaren om en mindre massiv utbygging. I den forbindelse ba Naturvernforbundet om at byggearbeidene ble utsatt til høsten og at dammen straks ble oppfylt. Kommunen har muntlig avslått vår henstilling. Det er gjort hekkefunn av sivhøne i Hindalsdammen. Sivhøna står på Nasjonal Rødliste over truete arter,under kategorien «nær truet». 21. april (se bildet) manglet det mer enn en meter til normal vannstand i Hindalsdammen. Det betyr høyst sannsynlig at dammen nå er uegnet for hekking fordi sivhøna inntar hekkeplassen på denne tiden. I følge kommunens egne opplysninger skal det også være registrert ål i dammen. Ålen er sterkt truet og ble nylig totalfredet.

Et ønske om naturvennlig tilrettelegging av turveier i Stavanger kommune