Kraftverk i Giljajuvet er uakseptabelt

Nye avbøtende tiltak gjør ikke kraftutbygging i Giljajuvet mer spiselig, fastslår fylkeslagene av Norges Jeger- og fiskerforbund og Norges Naturvernforbund i en fellesuttalelse. – Utbyggingsplanene vil ha særdeles negative virkninger for laksen og sjøøretten i en av Rogalands viktigste laksevassdrag.

Det er Fjellkraft AS som har søkt om utnytte fallet i Giljajuvet i Dirdalselva. Den første søknaden ble avvist av en rekke berørte parter deriblant Gjesdal kommune. Nå frister  utbyggingsselskapet med mer minstevannføring og flere  laksetrapper i elva. Det gjør ikke saken bedre. Her er uttalelsen fra Jeger og fiskerforbundet og Naturvernforbundet i sin helhet:

Oppdatert høringsuttalelse til søknad om Giljajuvet kraftverk, Gjesdal kommune, Rogaland

 Denne uttalelsen er en fellesuttalelse fra NJFF-Rogaland og Naturvernforbundet i Rogaland og baserer seg på oppdatert søknad fra utbygger, samt befaring avholdt 4.10.11

Utbygger har fremlagt et forslag om ytterligere avbøtende tiltak med bla. redusert slukeevne i kraftverket, økt minstevannføring og mer detaljerte planer for å bygge trapper og andre tiltak for å lette oppgangen av fisk gjennom Giljajuvet.

Vi har gjennomgått den oppdaterte søknaden og deltok på befaringen den 4.10.11. Vår konklusjon er at det ikke er noe som tilsier at vi endrer på vår sterke motstand mot denne utbyggingen.

Ingen av tiltakene vil på noen som helst måte kunne avbøte på de særdeles negative virkninger denne utbyggingen vil gi.

Dirdalselva er i 2011 kommet inn som en av de fem viktigste laksevassdrag i Rogaland og et av de bedre på hele Vestlandet med en fangst på over 5.700 kg laks.

Vi mener at det er hårreisende at det søkes om en kraftutbygging av denne typen som vil til de grader være ødeleggende for laksen og sjøørreten i et av de aller viktigste laksevassdrag i Rogaland. Det å ødelegge et laksevassdrag for fattige 21 GWh mener vi må være helt uaktuelt.

Vi mener at en utbygging som omsøkt vil medføre en irreversibel skade på laksestammen og tilhørende økosystem i vassdraget, ref. Naturmangfoldloven §9.

Vi mener at Vassdragsreguleringslovens § 8 ikke er oppfylt ved at ulempene og skadene ved dette kraftverket i forhold til allmenne interesser er langt større enn fordelene ved utbyggingen.  Det er etter vår mening ikke mulig med avbøtende tiltak som vil ha noen reell effekt. Foreslått utbygging er følgelig ikke akseptabel i forhold til allmenne interesser og vi mener dermed at NVE må avslå søknaden.