Krever bedre naturvern i Randaberg

Randaberg kommune tar ikke godt nok vare på sine få, gjenværende restbiotoper i jordbrukslandskapet, uttaler Naturvernforbundet i sin kommentar til kommunens planprogram 2007-2019. Forbundet foreslår at kommunen lager en forvaltningsplan for randområdene til Jærstrendene landskapsvernområde og at de mest verdifulle restarealene sikres ved bruk av vernebestemmelser i plan- og bygningsloven.

Naturvernforbundet i Rogaland kan ikke se at rådmannens forslag til planprogram tar tilstrekkelig hensyn til natur- og miljøinteressene i kommunen. Randaberg kommune forvalter svært verdifulle naturområder, både vernede og ikke vernede, men disse er ikke nevnt i kommuneplanens arealdel. Områdene finner vi både i strandsone og i kulturlandskapet; det de har til felles er et stor press fra flere interesse- og brukergrupper.

Les hele brevet fra Naturvernforbundet i Rogaland med kommentarer til planprogram 2007-2019:

Naturvernforbundet i Rogaland sine kommentarer til planprogram 2007-2019 i Randaberg kommune