Krever ny vurdering av Høg-Jæren Vindpark

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland krever at planene for Høg-Jæren vindpark blir omfattet av de overordnede retningslinjene for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg som er under utarbeidelse av Miljøverndepartemenet og Olje- og energidepartementet. NVE’s konsesjon for Høg-Jæren Vindpark er påklaget av flere og i tillegg har fylkesmannen fremmet innsigelse mot reguleringsplanen for vindparken.

Olje- og energidepartementet
Boks 8148 Dep 0033 OSLO

Miljøverndepartementet Pb. 8013 Dep 0030 OSLO Stavanger 12.04.05

FRÅSEGN FRÅ ÅRSMØTE I NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND, DATERT 11.04.2005.

Høg-Jæren vindpark ? behandling av motsegn og klagebehandling og nasjonale retningslinjer for planlegging/lokalisering av vindkraftanlegg

Naturvernforbundet i Rogaland syner til konsesjonssøknad og KU for Høg-Jæren vindpark. Me syner også til saksbehandlinga for reguleringsplanen for vindparken etter plan- og bygningslova. Me syner dessutan til NVEs konsesjonsvedtak og klagene på dette vedtaket, samt Fylkesmannen i Rogaland sitt motsegn til reguleringsplanen for det aktuelle prosjektet. Til sist viser me også til brev 04.03.05 frå MD til fylkesmenn/fyl­keskommunar/Sametinget om tiltak for heilskaplig og langsiktig vindkraftutbygging.

Naturvernforbundet i Rogaland meinar det positivt å nytte våre vindkraftressursar på ein miljøvennlig og naturtilpassa måte, men vi har lenge etterlyst meir overordna planar for kor og på kva grunnlag vi skal etablere vindmølleparkar i Rogaland spesielt og langs kyst-Noreg generelt.

Høg-Jæren vindpark er planlagt i eit sårbart og verdifullt landskap av nasjonal interesse, og vindparken vil ligge tett ved det eksisterande landskapsvernområdet Synesvarden, som også er mye brukt til friluftsliv. Lokaliseringa vil også ramme og fragmentere kjerneområdet for sørlig myrsnipe og kjem i konflikt med eit særs verdifullt kystheilandskap. Vindparken vil mellom anna skada synsranda frå Arne Garborgs kjente diktarstove på Jæren, Knudaheio,og vil omfatte delar av nedbørfeltet til den varig verna Håelva.

I brev frå MD datert 04.03.05 til regionale styresmakter og Sametinget går det fram at OED/MD jobber med å få gjennomført tematiske konfliktvurderingar av meldte/kon­sesjonssøkte vindkraftanlegg og nasjonale retningslinjer for planlegging og lokalisering av slike anlegg. Formålet er å sikre ei berekraftig vindkraftutbygging og at enkeltprosjekt blir vurdert i eit heilskaplig perspektiv. Dette skal føre til ei meir samla vurdering av konsekvensane av planlagte vindkraftanlegg.

Alle meldte/søkte prosjekt (ca. 40) skal vurderast med tanke på tematisk konfliktvurdering, og Naturvernforbundet i Rogaland legg til grunn at dette også gjeld Høg-Jæren vindpark.

Retningslinjer for planlegging/lokalisering av vindkraftverk skal stimulere kommunar og fylkeskommunar til å vurdere eigna område til vindkraftformål i overordna arealplanar. Retningslinjene skal vere klare i løpet av 2005.

Naturvernforbundet i Rogaland går ut frå at også retningslinjene for planlegging/-lokalisering vil gjelde Høg-Jæren, og at klagehandsaminga og handsaminga av motsegna vil avvente til retningslinjene blir klare. Naturvernforbudet i Rogaland gjer merksam på at vindparken på Høg-Jæren er i direkte konflikt med den analysen over eigna område for vindkraft Rogaland fylkeskommune allereie har gjennomført (RF-2000/042).

Naturvernforbundet i Rogaland er glade for at OED og MD skal utarbeide generelle retningslinjer for å kunne sjå vindkraftplanar i ein regional samanheng, og slik at lokalisering kan skje på areal som er i minst mulig konflikt med landskap, naturverdiar, friluftsliv og kulturminne. På denne måten kan ein få ei berekraftig utbygging av vindkraft, og konfliktnivået i enkeltsaker vil bli redusert. Endeleg kjem det snart på plass retningslinjer som blant anna vi har etterlyst i fleire år.

Det må vere ein føresetnad at planane for Høg-Jæren vindpark blir omfatta av dei overordna retningslinjene som er under utarbeiding. Vindparken er nå er til klagebe­handling etter energilova, samt motsegnbehandling etter plan-og bygningslova i OED og MD, Sluttbehandlinga av klagene og motsegn må vente til retningslinjene er klare, slik at dei blir prøvd på Høg-Jæren vindpark. Det gjeld både dei tematiske konfliktvurderingane og planlegging/lokalisering.

Naturvernforbundet i Rogaland er overtydd om at det finst langt meir fornuftige vindkraftprosjekt i Rogaland, som både har ei betre lokalisering og mindre konfliktar med natur- og kulturmiljø. Naturvernforbundet viser til Rogaland fylkeskommune sin analyse over eigna område for vindkraft langs kyststripa av Rogaland der det går fram at fylket har over 5 kvkm område som er eigna til vindkraftetablering, dvs områder med mykje vind, og som ikkje innehar nasjonale og regionale miljø-og naturkonflikter. Hadde denne analysen teke med heile Rogaland hadde fylket kunne klarert mykje større areal eigna til vindkraftetablering.

Med vennlig helsing Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma sign. Erik Thoring Styreleiar Dagleg leiar

Saksbehandler: Ståle Undheim

Gjenpart til:
Direktoratet for naturforvaltning Riksantikvaren Norges Naturvernforbund NVE
Rogaland fylkeskommune Fylkesmannen i Rogaland Time kommune Hå kommune Media