Krevere tøffere tak i fylkets klimaplan

Transportsektoren i Rogaland står for store deler av energibruken og klimagassutslippene, og i likhet med energisektoren er det behov for omfattende omlegginger. Naturvernforbundet etterlyser et høyere ambisjonsnivå enn det som skisseres i fylkeskommunens regionalplan for energi og klima.

Uttalelse til Regionalplan for energi og klima i Rogaland