KU om utvidelse og etablering av nye sanduttak i Årdal, Hjelmeland kommune.

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND


Bergvesenet
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim Stavanger 26.04.04


KU om utvidelse og etablering av nye sanduttak i Årdal, Hjelmeland kommune.
Kommentarer til hovedrapport, januar 2004

Etter gjennomlesning av konsekvensutredningen kan vi ikke se at det har fremkommet nye opplysninger som svekker vår uttalelse fra august 2002. Tvert om mener vi det er gode grunner til å forsterke vårt krav om at Øvre og særlig Nedre Valheim må tas ut av grusplanene. Som det fremgår av vår forrige uttalelse mener vi verneverdiene i disse to områdene er betydelige og godt dokumentert.

Det fremgår av konsekvensutredningen at det foretatt grunnundersøkelser i og i nærheten av endemorenen på Valheim. Det er boret grunnvannsbrønner og utarbeidet grunnprofiler ved hjelp av georadar. Men rapportering og tolkning av prøvene er mangelfull og utilstrekkelig. Det er ikke rapportert om hva slags masse man har boret seg gjennom, og hva kaksprøver og sylinderprøver viser av materiale.

På georadarprofilene kommer det fram tydelige skrålag uten at dette er kommentert. En reflektor (ca. kote +40) med stor jevnhet og stor utbredelse blir tolket som «grunnvannspeil», men kan like gjerne avspeile et stort sand- eller gruslag med høyere vanngjennomtrengelighet (permeabilitet) enn morenen over. Det er tatt prøver fra dette laget uten at resultatet er rapport.

Det kan være grunn til å tro at endemorenen er skjøvet over en eldre utspylingsflate som kan inneholde mange «kanalavsetninger» med høy permeabilitet. Slike «braided streams» er velkjente i petroleumsgeologisk sammenheng og skaper stor usikkerhet når det gjelder væskestrømmen i slike lag. Spørsmålet om sikkerhet mot uventet erosjon under masseuttak i eller i umiddelbar nærhet av endemorenen er like uavklart som før.

Naturvernforbundet vil sterkt frarå at det blir konsesjon for ytterligere uttak av løsmasser i Øvre og Nedre Valheim.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma (s) Erik Thoring
Styreleder Daglig leder

Saksbehandler: Asbjørn Simonsen

Gjenpart til:
Hjelmeland kommune
Rogaland fylkeskommune
Fylkesmannen i Rogaland
Norstone