«Kunstfjellet» i Lysefjorden er vernet!

Fjellet i Lysefjorden der noen vil plassere tre gigantiske oransje kunstmeteorer, er faktisk vernet. Det skjedde i 1993 da miljøvernminister Thorbjørn Berntsen godkjente en fylkesdelplan for Peikestolsområdet. I denne planen er «kunstfjellet» definert som verneområde der naturverninteressene skal være overordnet. Naturvernforbundet har i et brev til Forsand kommune påpekt områdets vernestatus og forøvrig påpekt at det finnes hekkeplasser for heigre og andre arter i det aktuelle i fjellet.

Forsand kommune Kommunehuset 4110 Forsand

Stavanger 14.02.05

Vedr. kunstinstallasjoner i Lysefjorden, Forsand kommune

Norsk natur har i alle år vært en rik inspirasjonskilde for våre forfattere, malere og ikke minst for musikk og litteratur. Lysefjorden har sågar vært kjent som inspirasjonskilde for verdenslitteraturen, gjennom Victor Hugo.

Lysefjordens verdifulle og urørte natur er også en viktig inspirasjonskilde for de mange ti-talls tusen mennesker som besøker fjorden og fjellet hvert år. Vi tror flertallet av de besøkende ønsker å oppleve landskapet slik det fremstår; vilt, vakkert og tilnærmet uberørt. Naturvernforbundet har ved flere tidligere anledninger jobbet aktivt for å hindre inngrep eller aktiviteter som kan forringe Lysefjordområdets naturkvaliteter. Debatten om heis og andre installasjoner og byggverk i området, resulterte i en fylkesdelplan som ble vedtatt av fylkestinget i 1992 og velsignet av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen i 1993.

Denne planen legger klare føringer for forvaltningen av Lysefjordens nordside. Etter det vi kan se er planene om å installere kunstverk (meteorer) i fjellveggen vest for Fantagjuvet helt klart i strid med planens retningslinjer og bestemmelser.

Kunstverket er foreslått plassert innenfor det som i planen er omtalt som ?2.4 Verneområder langs Lysefjorden. Områdene V.? Om disse heter det blant annet følgende i planens kapitell 2.4.1 og 2.4.2 side 34.:

? Til de to viste områdene er det knyttet sterke verneinteresser. Områdene er av de mest karakteristiske og verneverdige landskapspartiene i Lysefjorden. I områdene er det også hekkeplasser for fugl som bør vernes , og stamplasser for kobbe i fjorden. I disse områdene bør andre interesser som anlegg for adkomst, sjøbruk og lignende underordne seg verneinteressene.

Fjordsidene skal vernes som uberørt naturlandskap, og flora og fauna skal sikres leve- og utviklingsmuligheter i dette landskapet. I disse områdene skal derfor naturverninteressene være overordnet.?

Som det fremgår av ovennevnte burde det være kjent for Forsand kommune at det er hekkeplasser for fugl i områdene som er vist som V i planen. Det gjelder heigre som har hatt hekkeplasser i det aktuelle fjellpartiet i flere ti-år. I tillegg er det kjent at to arter som er ført opp i nasjonal rødliste for truede arter, teist og vandrefalk, har eller har hatt tilhold nordsiden av fjorden. Økt ferdsel kan ha negativ effekt for disse artene.

Naturvernforbundet kan ikke se at det foreligger tungtveiende, samfunnsmessige grunner til å fravvike gjeldende fylkesdelplan for Preikestolsområdet. Vi ønsker med dette å frarå at meteorprosjektet blir fremmet som sak og om så skulle skje vil vi sterkt henstille til Forsand kommune om å avvise prosjektet.

Med vennlig hilsen for Naturvernforbundet i Rogaland

Erik Thoring Daglig leder

Rolv Egelandsdal
Saksbehandler