Kyoto en blindgate

FN´s klimapanel har antydet at en reduksjon av CO2 utslippene på mellom 60 og 80 prosent er nødvendige for å stabilisere klimaet.Kyoto-prosessene er ikke i nærheten av dett, i stedet diskuteres reduksjonene på litt over en tiendedel av det nødvendige. Utfasingen av fossilenergi må nå intensiveres, skriver World Council for Renewable Energy (WCRE).

PRESSEINFORMASJON 13.8.02.

World Council for Renewable Energy (WCRE) – ny verdens- omspennede organisasjon dannet i Berlin i sommer for å vri Kyoto-prosessen bort fra CO2 reduksjonsmål og over til Fornybar Energi innfasingsmål. Det er samtidig i Washington etablert et ACRE som er en USA-baser «arm» på grunn av USAs viktige rolle globalt. WCREs styrende organer er sammensatt av folk fra fem verdensdeler.

Bakgrunn

Ekstremt vær som sannsynlig følge av klimaendringer forårsaket av utslipp fra fossilbasert energi har av flertallet av klimaforskerne blitt utpekt som de første synlige tegn på klimaendringer. Denne sommeren har igjen været vært ekstremt i sentral-Europa. Det falt store snømengder i Sveits og Barcelona våknet opp til en halv meter hagl i gatene søndag 11 august. Elver flommer over i storbyene og rammer mennesker og forsikringsselskaper hardt.
Føre-var prinsippet burde derfor tilsi at utfasingen av fossilenergi nå intensiveres.
FNs klimapanel har antydet at en reduksjon av CO2 utslippene på mellom 60 og 80 prosent er nødvendige for å stabilisere klimaet.

Kyoto-prosessen er en blindgate

Kyoto-prosessene er ikke i nærheten av dette, istedet diskuteres reduksjoner på litt over en tiendeldel av det nødvendige. Kyoto-prosessens CO2 mål reduksjoner vil neppe føre til nødvendig omstilling raskt nok. Istedet for å handle er prosessen blitt en attraktiv markedsplass for aktører som posisjonerer seg innen handel av utslippssertifikater og klimagassdumping (injeksjon I Norskehavet). Det settes altså inn enorme ressurser på å «løse» symptomene istedet for å konsentrere seg om årsakene.
Kyoto-prosessen fungerer på atomkraft- og fossilselskapenes egne premisser.
Atom- og fossilindustrien mottar hvert år over 2.000 milliarder kroner i subsidier, er politiske beskyttet og kartellbasert. Dette hindrer introduksjonen av Fornybar Energi.
Det diskuteres små CO2 utslippsjusteringer, altså «business as usual» men med litt mindre utslipp. Store deler av miljøbevegelsen har latt seg fange av denne tidstyvaktige prosessen som flytter fokus bort fra de viktige sakene – nemlig massiv introduksjon av fornybar energi og energiøkonomisering.
Istedet for å bruke alle krefter på å arbeide for innfasing for fornybar energi raskere enn det man i dag ser, fanges mange i et spill om å gjøre fossil energi fortsatt akseptabel ved å redusere noen CO2 utslipp her og å sende noe CO2 tilbake i Nordsjøen der.
Eksempel : Hele CO2 spillet er uthulet. I Norge står industrien for 32 prosent av landets utslipp av klimagasser men hele 85 prosent av disse er unntatt for CO2 avgift eller andre klimarelaterte avgifter. Dette gir ikke insentiv for overgang til renere energi.
Litt CO2 reduksjon er ingen langsiktig løsning. Den bare forlenger livet til energikilder som ikke har en lang fremtid uansett. Den eneste langsiktige løsning som menneskeheten kan leve godt med er en dramatisk økt innfasing av alle former for fornybar energi koblet med dramatisk forbedret energiøkonomisering. Det er opp til nålevende mennesker å starte denne prosessen. Ytterligere forsinkelser vil kunne skape global usikkerhet, turbulens og enorme lidelser for uskyldige mennesker som blant annet rammes av ekstremt vær og uunnngåelige og svært kostbare energikriger. Verden har allerede sett konturene av slike (Gulf-krigen mm.)

Agenda 21

Agenda 21 har altfor mange tema og skaper et forvirrende bilde som stjeler oppmerksomheten fra hovedpoenget :
Agenda 21 kan bare realiseres hvis Fornybar Energi blir plassert som Agenda 1.
Kyoto prosessen bør derfor endre fokus og konsentrere seg om Agenda 1.

World Council for Renewable Energy (WCRE)

Initiativtakeren den tyske parlamentarikeren og vinner av den Alternative Nobelprisen (Right Livelyhood Award) i 1999 for sitt arbeide for solenergier (sol, vind, bio, bølger, tide osv), Hermann Scheer, har fått med seg et stort antall globale organisasjoner og markerte enkeltpersoner fra alle de fornybare energiformenes miljøer.

I den rådgivende komite valgte stiftelsemøtet i Berlin i juli blant annet den russiske Nobelprisvinneren Alexander Prokhorov, EU-parlamentarikeren Claude Turmes, Presidenten i Japans Clean Energy Forum Kaniche Katsube, Presidenten i Worldwatch Institute i Washington Cristoffer Flavin, Generalsekretæren i International Solar Energy Society Burkhard Holder, Direktøren for European Commission, Unit Renewable Energy i Brussel Heinz Ossenbrink, Presidenten i European Wind Energy Association Klaus Rave samt flere representanter for Afrika og Asia samt Australia og Europa.

Scheer uttalte under dannelsen av den USA-baserte «arm» i Washington en uke senere :

– Folk er forlededet til å tro at vi ikke kan greie oss uten fossil energi og atomkraft. De tror at bidraget fra Fornybar Energi aldri kan bli stort. Dette er feil. Faktum viser at Fornybar Energi kan erstatte alle andre energikilder, ikke fra en dag til en annen, men fortløpende og jevnt over de neste femti år.
Denne prosessen er allerede startet.

En nordmann ble valgt inn i den rådgivende komite,
Sivilarkitekt Harald N. Røstvik, SunLab, Stavanger (www.sunlab.no).

– Røstvik uttaler at han deltok på Rio-konferansen i 1992 men har ikke planer om å reise til Johannesburg. Reise kan ikke forsvares. Prosessen er gått av sporet og redusert til å diskutere millimeterjusteringer. Kyotoprosessen har knapt maktet annet de siste årene enn å bli enige på ett punkt : Å arrangere et nytt møte og millimeterjustere mer. De utallige møtene og reisene tar ikke tak i de alvorlige miljøutfordringer verden står overfor på en hensiktsmessig, tillitvekkende måte. Planene om CO2 reduksjoner er for puslete, krever altfor manges oppmerksomhet og er for lite – for sent – sett i lys av de alvorlige utfordringene menneskeheten står overfor.

– I sin siste bok «Eksil» beskriver Røstvik prosessen fra Rio til idag og derved de metoder dagens fossile og nukleære energiindustri har tatt i bruk for å sikre
sin fremtid på bekostning av fornybar energi.
Hermann Scheer har skrevet forordet i boken.


WCRE anbefaler :

Å se lenger enn Kyoto-Protokollen.
Forny og erstatt klimaavtale strategien med fornybar energi.
Svært få er igrunnen fornøyd med resultatene av klimaforhandlingene.
Konferensene vil måtte komme tett som hagl hvis en skal finpusse kontrollmekanismene. Likevel blir det verre og verre å se alle uavklarte forhold klart og å avklare dem på grunn av mekanismenes kompleksitet.
Dette skaper en atmosfære av gjensidig mistro. Dette er ikke den rette atmosfære å arbeide i når menneskehetens overlevelsesbetingelser er tema.Fokus må derfor endres til positive introduksjonsmål for fornybar energi og energiøkonimisering. Da erstattes fossil energi. Årsakene til de fleste av dagens miljøproblemer angripes – ikke symptomene.

Vårt syv punkts program omfatter :

1. Å erstatte internasjonale CO2 reduksjonmål med introduksjonsmål for fornybar energi. Som et første trinn bør ethvert land forplikte seg til å doble dets økning av fornybar energibruk hvert tiende år.

2. Å etablere et International Agency for Renewable Energy (IRENA) –
etter modell av atomenergibyrået (IAEA).
IRENAs formål skal være å rådgi regjeringer om introduksjon av fornybar energi og tilby utdannelse og opplæring for å bygge den nødvendige menneskelige kapasitet for Fornybar energis nye hovedrolle.

3. Å skape internasjonal enighet om ubegrenset og skattefri handel med fornybar energi og energieffektivitet-produkter.

4. Å enes om tekniske mål og kvalitetsmål for utstyr.

5. Å introdusere ny global energistatistikk som inkluderer erstattingen av kommersiell energi med ikke-kommersiell fornybar energi.
(F.eks er BPs årlige energistatistikker ufullstendige, da de verken teller passiv solvarme 13% av Danmarks energibruk allerede og like mye som naturgassbruken i Danmark, likevel telles bare naturgassbruk og ikke passiv solvarme. Vedbruk i u-land utgjør 15% av verdens energibruk hvert år, også dette overser slik statistikk. Istedet tegnes det et bilde av en verden som kun er basert på fossil energi, atomkraft og vannkraft.)

6. Å få alle medlemmene av World Climate Convention til å bidra økonomiske til fornybar energi.

7. Å bli enige om en gradvis utfasing av subsidiene til atomkraft og fossil energi.


Kun et nytt byråkrati ?

Vil vi erstatte et allerede overvokset planlagt byråkrati for kontroll av CO2 kvoter og utslipp med et nytt ?
Nei !
En massiv innfasing av fornybar energi vil kreve betydelig mindre byråkratiske kontrollmekanismer enn handel med fossilenergirettigheter (kvoter) og andre Clean Development Mechanisms.

Mer informasjon

www.world-council-for-renewable-energy.org

Harald N. Røstvik
Sivilarkitekt
Sun Lab
www.sunlab.no

Alexander Kiellandsgt 2
4008 Stavanger
Tel : + 47 51 53 34 42
Fax + 47 51 52 40 62
Mobil 92 22 67 10

Relaterte saker: