La Fossbrekka leve!

Det er ikke akseptabelt å bygge ut Øvre og Nedre Lanes kraftverk i det varig vernete Bjerkreimsvassdraget, mener Naturvernforbundet. Flertallet i Rogaland fylkesutvalg er av samme oppfatning.

Sjelden er protestene mot småkraftutbygging så sterke som i Fossbrekka i Bjerkreim. En lokal vernegruppe i Bjerkreim har samlet over 1400 venner i løpet av kort tid. Redaktøren i Dalane Tidende mener  det vil være feil å tillate utbygging og nå sist har fylkesutvalget mot stemmene fra Frp og Sp frarådd at det blir gitt konsesjon.

Politikerne i formannskapet i Bjerkreim har dermot tilrådd konsesjon mot en stemme fra Ap. Vedtaket ble gjort uten befaring og uten konatkt med grunneierne. Et forsøk på å få saken opp i kommunestyret ble stemt ned. Bjerkreim får 300 000 kroner av Småkraft AS for å slakte vassdraget. 

Naturvernforbundet mener det vil være i strid med stortingsvedtaket fra 2005 om varig vern av Bjerkreimsvassdraget. Mindre kraftverk kan bare tillates dersom det ikke berører verneverdiene. Utbyggingen av Fossbrekka og Storåna vil ha helt klart negative konsekvenser for viktige landskapskvaliteter, verneverdig kulturmiljø og store friluftslivsinteresser. I stortingsvedtaket heter det dessuten  at kraftutbygging som forutsetter bygging av dam normalt ikke er tillatt i vernete vassdrag. I utbyggingssøknaden fra Småkraft er det planlagt en tre meter høy og 20 meter lang dam.