Laksen får leve

NVE sier nei til kraftutbygging i Giljajuvet i Dirdalselva. Utbyggingen vil ha negative konsekvenser for anadrom laksefisk, mener NVE som også har avslått en søknad fra Fister Smolt om økt regulering av Hetlandsvatn i Hjelmeland. Vedtakene er i samsvar med uttalelsene til blant andre Naturvernforbundet og Norges Jeger-og fiskerforbund.

Det var selskapet Fjellkraft AS som søkte om å utnytte fallet i Giljajuvet. Det ville ført til redusert vannføring og hindringer i laksens vandring. Etter NVE´s mening vil ikke avbøtende tiltak redusere ulempene for laksebestanden i elva. Kraftutbyggingen i Giljajuvet var frarådd av en lang rekke involverte parter,  deriblant Gjesdal kommune og Fylkesmannen. Fjellkraft AS har uttalt til Aftenbladet at det neppe blir aktuelt å påklage avslaget. 

Også en annen sak har gått i naturens favvør. Det gjelder Fister Smolt sine planer om økt vannuttak i Hetlandsvatn i Hjelmeland. NVE har avslått søknaden fordi reguleringen vil føre til skader for anadrom laksefisk og for den truete elvemuslingen. Det er identisk med synet til Naturvernforbundet og Norges Jeger- og fiskerforbund.