Lanserer nytt alternativ for Ryfast-tunnel

Forslag til trase for veg fra Ryfast tunnelen til Bjørheimsbygd.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

22. mai 2003 Lanserer nytt alternativ for Ryfast-tunnel

Strand 14.05.03


Naturvernforbundet i Strand
Ved: Rune Folkvord
Bjødnåsen, 4120 Tau
Tlf: 5174 4104

Til: Statens Vegvesen
Ved: Gunnar Eiterjord
Postboks 197
4001 Stavanger

Forslag til trase for veg fra Ryfast tunnelen til Bjørheimsbygd.

I forbindelse med Ryfast tunnelen fra Stavanger til Strand har det kommet 3 forslag (0, 1 og 2) til hvordan rv13 skal føres videre innover mot Ryfylke. Alternativ 1 og 2 har en ny felles trase som tar utgangspunkt i en rundkjøring/kryss i Strandastøa og fortsetter på sørsiden av dalføret forbi Strand kirke mot Tjøstheim. Der deler denne traseen seg til enten alt.1 eller 2.
Alt. 1 er foreslått med ny bru ved siden av eksisterende på Monane, over våtmarksområdene og inn på eksisterende rv 13 østenfor blandeverket.

Alt. 2 er foreslått litt lenger øst med en stor fylling tvers over Bjørheimsvatnet og inn på eksisterende rv 13 ved vegstasjonen.

Alt. 0 er foreslått å følge eksisterende veg, rv 13, gjennom Tau sentrum uten noen forandringer.

Når Ryfast er etablert, vil en god del av trafikken gjennom Tau sentrum bli borte da all trafikk mellom Jørpeland og Stavanger forsvinner fra Tau sentrum. Utifra dette mener NIS at dagens løsning, alt.0, må kunne opprettholdes med en del forbedringer i trafikksikkertstiltak langs rv.13 gjennom sentrum. Det burde også ligge et stort potensiale for minsket totaltrafikk i forbedring av de kollektive reisetilbudene.

NIS vil lansere et 3. alternativ med trase langs Tjøstheimlia og inn på rv 13 over Vaula bru. Vegen vil da gå i tunnel fra Solbakk-området til den kommer inn på alt. 1 og 2 i lia sør for Strand kirke, deretter følge dette mot øst for så å fortsette på sørsiden av Tjøstheim og så følge lia ned til Vaula bru og inn på rv 13. I Tjøstheimområdet må det verneverdige kulturlandskapet unngås ved at vegen legges i skogkanten.
Alt.3 er ikke et godt alternativ, men NIS mener at det allikevel ville være bedre mot natur og miljø enn alt.1og 2

Nis mener at hverken alt.1 eller 2 må gjennomføres. Disse alternativene er helt uakseptable med hensyn til inngrep i landskapet og rent estetisk for området i og rundt Bjørheimsvatnet. Vestre del av Bjørheimsvatnet og området ved Monane og Kvam har i dag store natur og landskapskvaliteter, med Bjørheimsvatnet omkranset av dyrket mark med kulturlandskap og grønnskoglier i sterk kontrast til den dramatiske fjellformasjonen «Bjørheimskjeften» i bakgrunnen.

En veitrase etter alt.2 og lagt på fylling tvers over vatnet, ville bryte totalt med landskapsbildet i et ellers harmonisk landskap sett østover fra Monane.

Strand kommune vedtok i 1999 kommunedelplan for biologisk mangfold og naturverdier og NIS legger disse planene til grunn som uttale i denne saken.

Strandsonen ned av Tjøstheim og vestover (N 87) er avsatt som hensynskrevende kulturlandskap med mye innslag av edelløvtrær. Alt.2 vil gå gjennom vestre del av denne nøkkelbiotopen.

Området i sørvestre ende av Bjørheimsvatnet, fra vest for Lendingane og opp til Tjøstheim (L 16), er avsatt som spesielt landskapsområde med kvartærgeologiske israndavsetninger. Alt.1 og 2 vil begge skjære tvers gjennom disse geologiske avsetningene som er høyt prioritertt og rangert med nasjonal verdi.

Hele Bjørheimsvatnet (F14) er satt som trolig det viktigste viltområdet i Strand.

Vest for Kvamaneset, vestre del av Bjørheimsvatnet, (F16) er spesielt viktig for fugl som hekker i og ved sivskogen. Dette er også et overvintringsområde som samler store mengder vannfugl i matsøk på de grunne områdene.

Både (F 14) og (F 16) har fått høyeste prioritet som viltområder i Strand og har i tillegg en regional verdi.
Alt. 1 og 2 legger dessuten bånd på nye arealer av dyrket mark under 100-meters koten med tanke på jordvern.

NIS foreslår at viderføring av rv.13 blir prioritert slik:

1. Alternativ 0 : Følge eksisterende rv.13 med utbedringer av trafikksikkerhet og med forbedring av kollektivtransporten fra Tau sentrum både til Jørpeland og gjennom Ryfast tunnelen.

2. Alternativ 3 : Tunnel fra Solbakk mot Strand kirke, deretter ny veg til Bjørheimsbygd om Tjøstheim og Vaula bru.

Leder for Naturvernforbundet i Strand

Rune Folkvord


Kopi: Strand kommune

Relaterte saker: