Lyse ødelegger for folket i Rogaland

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

2. november 2003 Lyse ødelegger for folket i Rogaland

Publisert i Dalande Tidende og Jærbladet 29. oktober 203

Av Ståle Undheim
Naturvernforbundet i Rogaland

Den mulig satsingen på det meget omdiskuterte planlagte vindkraftsanlegget på Høg-Jæren, samt planlagt utbygging av det enestående Bjerkreimsvassdraget viser at Lyse har miljøskansen på feil sted.

Konsernet har med dette vist at de legger seg på et svært lågt ambisjonsnivå i forhold til samfunnsansvar og miljøprofil. Faktumet er at Lyse AS planlegger i nærmeste fremtid å etablere seg i noen av de absolutt vakreste rester av Rogalandsnaturen:

1) Planlagt utbygging av Bjerkreimsvassdraget som er unik i Norges målestokk.
2) Planlagt utbygging av opptil 40 kjempe vindmøller i nasjonalt landskap på Høg-Jæren.
Skyldes dette mangel på miljøkompetanse eller mangel på magemål i konsernet ?

Storsamfunnet sier nei til ytterligere vannkraftutbygging
På et seminar i regi av Norsk sivil ingeniøreres forening i Stavanger den 22.10.2003 la seniorrådgiver Atle Selfors i Norges vassdrags- og energiverk (NVE) stor vekt på at storfunnets aksept for ytterligere vannkraft utbygging ikke lengre er tilstede. Denne erkjennelsen har den siste tiden blitt slik, som et resultat av over 100 år med omfattende vannkraftutbygging. Nødvendig for nasjonen, men også svært ødeleggende flere steder for norsk natur. Vill, vakker og egenartet vassdragsnatur har mange steder blitt omformet til et død landskap, med store tekniske inngrep; kraftlinjer, store betong/steindemninger, veier og service bygg – ofte på steder der fossekallen og villreinen før rådde grunnen. I vårt fylke har intensiv utbygging av vassdragsnaturen pågått siden et privat firma lag Øgreidfossen i Eigersund i rør. Dermed ble Egersund by den første byen i Rogaland som fikk elektrisitet i 1905. Siden har fossefall og elver over hele Rogaland blitt lagt i rør. Ikke minst hadde Rogaland omfattende vannkraft-utbygginger i 1970 årene. Stikkord er Sira-Kvina og Ulla Førre. I dag er Rogaland på jumpo plass i vassdragsvernsamenheng. Etter fire nasjonale verneplanrunder er Rogaland avspist med smuler, bare 7.7 % av fylkes vassdragsnatur er varig verna (med i statistikken teller de sterk oppdyrka og omforma vassdragene Figgjo og Hå). Dette til tross for Stortingets gjentatt ønsker om en god geografisk fordeling av vernede vassdrag. På landsbasis vil det bli vernet ca 23 % og i nabofylket Hordaland vil det bli vernet opptil ca 30 %. Dette er bra, men hvorfor skal Rogaland være mindre verd ? Rogaland som har ytet så mye til landets energiforsyning, hvorfor skal ikke dette fylket sikre noen av det mest verdifulle deler av den gjenværende vassdragsnatur ?

Lyse vil bygge ut deler av unike Bjerkreimsvassdraget – på overtid.
Det er i denne situasjonen nå Lyse sammen med Dalane Energi planlegger å bygge ut «juvelen» blant vassdragene i Rogaland og faktisk også i Norge. Lyse planlegger først og fremst en satsing midt i den delen av vassdraget som omfatter innfallsporten til, samt selve Stavtjørnområdet. Dette er et regionalt friluftsområde med stort potensiale for ytterligere tilrettelegging for friluftsliv og hytteetablering. Området blir mye nyttet av befolkningen i Stavanger/Sandnes, Jæren og Dalane. Her er store hyttefelt, campingsplasser, gode fjelløper og alpinanlegg. Både egenverdien og den faktiske pengeverdien f. eks verdien på enkelt hytter vil trolig bli betydelig redusert ved kraftutbygging. Her ønsker alstå Lyse og Dalane Energi å bygge ut «miljøvennlig vannkraft» på overtid ! Forstå det den som vil ?

Vakre Jæren kan bli styggere med Lyse
På Høg-Jæren har et to manns firma med navn Jæren Energi AS planlagt et nesten «sciense fiction» vindkraft anlegg. Det er planlagt kjempevindmøller opp til 150 meter høye – roterende og fullstendig dominerende over det flate egenartede Jærlandskapet. Prosjektet som nå er til vurdering hos NVE etter energiloven, har høstet uvanlig sterk kritikk fra mellom annet Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Rogaland, fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune, forum for natur- og friluftsliv i Rogaland, samt en rekke enkelt personer. Prosjektet har uvanlig høyt konfliktnivå pga de dramatiske konsekvensene kraftanlegget vil få for Jærlandskapet, kystlyngheia – den siste rest av den brune Jæren, Høg-Jæren som regionalt friluftsområde – Nord-Jæren og Jærens svar på Oslomarka, samt sentralt leveområde for den utryddingstruede fuglearten «Sørlig Myrsnipe».
Planlagt satsing på vindkraft på dette unike stedet på Høg-Jæren er skive bom i merkevare bygging for Lyse. Vil konsernet Lyse og styret i Lyse anno år 2003 bli husket som synonymt på navnet som gjorde vakre Jæren styggere ?

Stor forbrukermakt i Rogaland
Det er ekstra provoserende at det er det Lyse – som eies av deg og meg som nå planlegger å gjøre Rogaland mindre attraktiv som fylke til å vokse opp og bli gammel i ved å bidra til at friluftsliv og unik natur/landskap blir betydelig forringet. Styret i Lyse og administrasjonen i Lyse bør merke seg en ting, selv om konsesjon blir gitt for ovennevnte prosjekter og styret sier ja til utbygging, betyr ikke dette det samme som om Lyse vinner forståelse i Rogalands befolkningen. Ringnes sin nedleggelse av Rogalands stolthet, Tou bryggeri, har vist at Rogalands befolkningen kan gå mot store konsern. Jeg viser her til salget av Ringnes øl og Tou øl, som har gått dramatisk ned i distriktet og at nye øl typer har blitt realisert lokalt, med lokalt eierskap, som motverkt til Ringnes.

Nok er nok i Rogaland, Lyse bør spille på lag med befolkningen i Rogaland og trekke seg ut av Bjerkreimsvassdraget og planene om vindkraft på Høg-Jæren.

Relaterte saker: