Miljøgifter i Vitenfabrikken på torsdag

Karmsundet er blant de mest forurensede sjøområdene i verden når det gjelder kreftframkallende tjærestoffer (PAH). Seniorforsker ved IRIS, Jonny Beyer, har studert forholdene og kommer til Vitenfabrikken torsdag 15. oktober med foredraget «PAH i Karmsundet – etter Søderberg». Foredraget starter kl. 18.30, og det er fri adgang.

Utslippene stanset – hva skjer?

Karmsundet het tidligere «Nordvegen», derav har vi fått navnet Norge. Få i Rogaland vet imidlertid at de sentrale deler av Karmsundet er blant de aller sterkest forurensede sjøområder i verden hva gjelder kreftfremkallende tjærestoffer, dvs. såkalte polyaromatiske hydrokarboner (PAH) av pyrogen type. I foredraget vil Jonny Beyer belyse en hele rekke spørsmål som melder seg: Hva vet vi egentlig om miljøtilstanden i dette sjøområdet? Hvordan kommer miljøtilstanden i Karmsundet til å utvikle seg nå som en av hovedkildene til PAH forurensningen, Søderberganlegget til Hydro Aluminium Karmøy, er stanset? Hvor raskt og i hvilken grad vil vi eventuelt se en miljøforbedring? Norge skal være et foregangsland på miljø. Hvordan kan det da ha seg at både industri og forskningsmyndigheter har vist svært liten vilje til å finansiere forskning på miljøeffektene av PAH forurensningen i Karmsundet? Hvordan virker «forurenser betaler» prinsippet i slike sammenhenger? Disse og andre relevante spørsmål vil bli tatt opp og belyst i dette foredraget. Vi åpner dørene til møterommet i Vitenfabrikken kl. 18.00 for salg av lokale bøker om natur og miljø. Foredraget begynner kl. 18.30 og vi avslutter seinest kl. 20.00. Det er fri adgang til foredraget. Kafeen i Vitenfabrikken er åpen.

Hva er PAH? Les mer hos Statens forurensningstilsyn