Mindre vegbygging, mer til kollektiv

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

20.08.2001: Mindre vegbygging, mer til kollektiv

Sandnes kommune
Byplankontoret
4300 Sandnes

Dato: 20.08.2001

Høringsuttalelse til plan nr. 97101: Ny Rv 44 fra Stangeland til Skjæveland

Naturvernforbundet er i utgangspunktet kritisk til at størsteparten av ressursene i vegsektoren fortsatt blir brukt til å fremme privatbilisme på bekostning av kollektivtransport. Planene for ny Rv 44 vil øke fremkommelighet og kapasitet på vegnettet, og vil i sin konsekvens genere økt biltrafikk og derved økte utslipp av CO 2. Vi vil minne om at det i samband med gjennomføring av Kyoto-protokollen kan bli fremmet krav om forpliktende klimahandlingsplaner på kommunalt og regionalt nivå.

Sandnes kommune har betydelige trafikkproblemer i dag, og 44 prosent av befolkningsveksten skjer i Sandnes. Dette tilsier etter vårt syn at det må satses langt mer på å forbedre buss- og togtilbudene. Planene om bybane må prioriteres framfor veginvesteringer.

Ny RV 44 er delvis en konsekvens av plasseringen av Godsterminalen i Ganddal. Naturvernforbundet beklager at lokalisering av Godsterminalen ikke er konsekvensutredet, og at alternativ lokalisering for eksempel til Risavika ikke er faglig utredet.

Dersom ny RV 44 likevel skal bygges er det etter Naturvernforbundet sitt syn viktig å sørge for at hensynet til bomiljø, jordvern og naturforvaltning prioriteres framfor anleggskostnader.

Naturvernforbundet ber politikerne sørge for:

  • at det langs hele strekningen blir bygget best mulig støyskjerming, og at støyskjermingstiltakene er utført når veien åpnes. Det bør vurderes å legge vegen i kulvert på enkelte strekninger, for eksempel på Sandved, Folkvord og Stangeland.
  • at vegen legges lengst mulig mot øst for å spare dyrka jord. Om det vestlige alternativet velges i sør på Skjæveland, forutsetter Naturvernforbundet at jordbruksarealet øst for traseen blir regulert som jordbruksareal. Ca. 300 dekar dyrka mark ved Smeaheia bør vernes ved å vurdere kulvertløsning i forbindelse med kryssløsning på Stangeland.
  • at vegen bygges slik at hensynet til landskapsestetikk, verneverdig kulturlandskap og fritidsaktiviteter blir best mulig ivaretatt.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Erik Thoring
Daglig leder

Gjenpart til:
Statens Vegvesen
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Rogaland fylkeskommune, samferdsel
Høyland Bondelag
Stavanger Aftenblad, Sandnes
Sandnesposten