Mostun-hagen i endring

Våronna er i gang på Mostun. Lørdag ble det plantet, hogd og ryddet på dugnad.

Mest iøynefallende er oppstammingen av tujaene som står kloss ved turvegen. De tette, vintergrønne trærne er beskåret opp til ca to meter, hvilket gir mer lys og bedre innsyn til hagen. Noen vil også legge merke til at den store, hvite bjørka som sto på sørsiden av terrassen er borte. Den måtte vike plassen for grusstien som skal anlegges rundt terrassen til kjørevegen på baksiden av huset. Bilder fra 1930-tallet viser at det gikk en grussti her, og den skal nå reetableres. 

Dette arbeidet er det Stavanger kommune som skal gjennomføre. Kommunen har satt av midler som blant annet skal brukes til å drenere hele hagen. Nedre deler av hagen er er svært fuktig og det er til tider problemer med å kjøre gressklipper på plenen. Jordprøver som er tatt vil vise om det også er behov for masseutskiftning. 

I skråningen på baksiden av huset har brukerne av turvegen tråkket opp to atkomstier. Stiene er sorpete og steinete og glatte. Den ene stien ble gjenfylt og beplantet på lørdag, den andre stien skal opparbeides av kommunen med grusdekke og god arrondering. I skråningen ble det forøvrig plantet 40 stk hassel som med tid og stunder skal danne en grønn vegg mot den sterkt trafikkerte Henrik Ibsensgate. 

Ikke nok med det: I området sør for skogen er det nå anlagt et dødved-deponi. Deponiet består av kvister og trestokker som er lagt lagvis og som over tid vil råtne ned og bli til næringsrik jord. I prosessen vil deponiet gi gode levevilkår for sopper, lav og insekter. Like ved deponiet har vi også anlagt en liten steinrøys som kan kan være skjulested og bolig for insekter og dyr. 

Bjørka måtte vike plassen for reetablering av en gammel grussti i hagen. 

Steinrøysa neri bakken.