Mosvatnet – en forurenset idyll

Hva kan og bør gjøres for å bedre den dårlige vannkvaliteten i Mosvatnet? Det er et av flere spørsmål som settes under debatt på Mostun natursenter tirsdag 9.april kl. 20.00. Vannforsker Åge Molversmyr fra IRIS kommer og det samme gjør ingeniør Kristin Bringedal fra vann og avløpsetaten i Stavanger kommune. Fri adgang, åpen butikk og salg av mat, drikke.

Mosvatnet er Stavangers ubestridt mest populære turmål. Målinger tyder på at mer enn million personer bruker turvegen rundt vatnet hvert år. Folk opplever og setter pris på områdets store og varierte fugle- og planteliv. Samtidig ser mange at innsjøen er i dårlig stand: Grumsete vann og tidvis algeoppblomstringer og dårlig lukt.

Synsinntrykkene samsvarer med forskernes undersøkelser av vatnet over lang tid. Mosvatnets miljøtilstand er dårlig hvilket skyldes følgende forhold:

Store mengder næringsstoffer i bunnsedimentene.

Tilførsler av fosfor og nitrogen fra omgivelsene.

Tilførsler av næringsstoffer og bakterier fra fugler.

Ubalanse mellom dyreplankton og planteplankton

Hva har skjedd med vannkvaliteten i Mosvatnet de siste 20-30 årene? Er det realistisk å nå offisielle mål om badevannskvalitet i vatnet? Hva må i så fall gjøres, og hva vil det kreve av tiltak og kostnader?

Dette er noen av spørsmålene som blir stilt på et åpent møte om Mosvatnet. Hovedinnleder er forsker Åge Molversmyr fra IRIS. Han har fulgt utviklingen i Mosvatnet og andre innsjøer på Jæren  over lang tid.

Stavanegr kommune har vedtatt en hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp ( 2011-2022). I denne er Mosvatnet omtalt med en flere konkrete tiltak. Kommunens vann- og avløpsetat kommer til møtet for å fortelle om planer for å forbedre vannkvaliteten i Mosvatnet.

Etter innledningene blir det anledning til spørsmål og debatt.