Mosvatnet – en sterkt forurenset innsjø

Det er neppe noen som føler seg fristet til å ta et bad i Mosvatnet. Vatnet har i flere tiår vært sterkt forurenset, og er det fortsatt. Den dårlige tilstanden er en kombinasjon av flere forhold.

Store mengder næringsstoffer i bunnsedimentene.
Tilførsler av fosfor og nitrogen fra omgivelsene.
Tilførsler av næringsstoffer og bakterier fra fugler.
Ubalanse mellom dyreplankton og planteplankton

Den dårlige vannkvaliteten kan oppleves slik:

Tidvis oppblomstring av blågrønnalger.
Vannkvalitetet uegnet for bading og andre fritidsformål.
Oksygensvikt og dårlig siktdybde.
Til tider dårlig lukt.

Miljøtilstanden i innsjøer er klassifisert i fem klasser, der klasse 1 er meget god  og klasse 5 er meget dårlig . Mosvatnet er i klasse 4- dårlig-  og målet er at vannkvaliteten skal  forbedres til klasse 2 –god. Det er neppe mulig å nå dette målet uten drastiske tiltak og store investeringer slik parksjef Arne Berglia beskrev i Mosvannsplanen fra 1960-tallet. Han ville tappe ut vatnet, fjerne de næringsrike bunnsedimentene og fylle på med rent vann fra IVAR.

De tiltakene som foreslås av fagfolk er følgende:

Utvidelse av Møllebekken rensepark.
Kontroll og utbedring av avløps- og overvannsledninger i nærområdet.
Økt tilførsel av rent vann
Utrydde bestanden av sik med bruk av rotenon.