Mosvatnet må vernes nå!

Hvis ikke Stavanger kommune vil verne naturverdiene i og ved Mosvatnet, må fylkesmannen gjøre det. Kommunens foreslåtte disposisjonsplan legger opp til en helt uakseptabel rasering av viktige leveområder for truete planter og dyr, mener Naturvernforbundet. Også fylkesmannen reagerer negativt på planforslaget og ber om møte med kommunen.

I 1990 utga Naturvernforbundet brosjyren «Mosvatnet – det store smil i byens ansikt». I forbindelse med utgivelsen etterlyste forbundet en reguleringsplan som sikret området mot nye inngrep og parkifisering. Aftenbladet støttet initiativet på lederplass og skrev blant annet at «Nå må siste inngrep være gjort. For framtiden må spørsmålet heller være hva som kan gjøres for å utvide parkområdet enn hvilke nye fremmedelementer som kan plantes inn i det».

I kommuneplanen som ble vedtatt i 2006 gjorde Stavanger et stort løft for å verne viktige og sårbare naturområder. Men Mosvatnet ble utelatt nok en gang. I stedet har vi fått en disposisjonsplan som handler mest om å lage mer park på bekostning av av unike leveområder for dyr og planter. Naturvernforbundet mener planen må avvises og at fylkesmannen nå må ta føringen og sikre naturmangfoldet. Fylkesmannen fastslo allerede i 1989 at Mosvatnet kvalifiserte til status som naturreservat. Hvis ikke Stavanger vil verne naturverdiene må staten gjøre det, krever Naturvernforbundet i en høringsuttalelse.