Mosvatnet neppe rent

Om åtte år skal Mosvatnet ha god vannkvalitet i følge kommunens miljømål. IRIS-forsker Åge Molversmyr tror det skal bli vanskelig å oppnå.

Roy Mangersnes

Det konkluderte forskeren med da han innledet på et åpent møte på Mostun natursenter om Mosvatnets helsetilstand tirsdag 9.april. 

– Det vil være svært krevende å forbedre vannkvaliteten fra dårlig til god. Det er ikke åpenbart hvilke tiltak som kan gjennomføres for å oppnå en betydelig forbedring av tilstanden, understreket Molversmyr.  Han pekte på følgende grunner:

* I nedbørfeltet til Madlabekken rensepark har kommunen allerede gjennomført separering av avløpene. Det vil si at det bare renner inn overvann i renseparken. Renseparken kan forbedres ved å bygge ekstra basseng i Forum-området, men det er det ingen planer om. 

* Bunnslammet i Mosvatnet inneholder store mengder fosfor som lekker ut i vannet. Det vil være krevende å gjennomføre tiltak som reduserer eller bruker opp fosforlagrene i bunnslammet. Ihvertfall vil det ta svært lang tid. 

* Bestanden av sik har tatt seg kraftig opp etter rotenonbehandlingen i 1987. Sik reduserer vatnets selvrensingsevne fordi den lever av dyreplankton.

* Fuglene i Mosvatnet bidrar betydelig til den dårlige vannkvaliteten. Ikke minst den store vinterbestanden av kråker. Fuglene er det ikke aktuelt å fjerne. 

– Men jeg har inntrykk av at det er færre algeoppblomstringer nå enn før. Det er positivt tegn, i følge Åge Molversmyr.

Miljømålet for Mosvatnet fremgår av kommunens vedtatte vann- og avløpsplan. Rådgiver Kristin Bringedal fortalte at denne planen skal følges opp med en forvaltning- og tiltaksplan for Mosvatnet. 

– Vi vil jobbe videre med å separere fellesavløp og å utbedre feilkoplinger i avløpsnettet. Så ønsker vi å starte med utfisking av sik og å se på mulighetene for å forbedre renseparken. Men det er ikke aktuelt å rotenonbehandle Mosvatnet, forsikret Bringedal.