Naturødeleggende vegprosjekt

Den planlagte Eiganestunnelen i Stavanger kan få store konsekvenser for natur og miljø på Tasta. Uten forlengelse av tunnelen eller bygging av kulvert vil vegprosjektet rasere verdifulle naturområder og viktige kulturlandskap. Vegen vil også resultere i støy og støv fra vegtrafikken.

Les Naturvernforbundets høringsuttalelse her:

Høringssvar til Statens Vegvesen