Du er her:

Nyheter

Nei til Brusali-Karten

29.05.2008:

Den planlagte vindkraftanlegget på Brusali-Karten i Time kommune må avvises. Området ligger innenfor vindkraftplanens nei-områder og det er dokumentert at det går et betydelig rovfugltrekk gjennom området. Naturvernforbundet anmoder Time-politikerne om å avvise reguleringsplanforslaget for anlegget.

Protesterer mot Høg-Jæren vindpark

06.05.2008:

Jæren Energi ønsker å øke antallet vindturbiner i Høg-Jæren vindpark fra 27 til 32, og søker NVE om tillatelse til konsesjonsutredning. Norsk Ornitologisk Forening avdeling Rogaland mener søknaden er mangelfull og utilstrekkelig og at utredningsplikten ikke er oppfylt. Naturvernforbundet slutter seg til dette synet.

Seier i Suldal

06.05.2008:

Kraftverkseieren i Helganesåno i Suldal søkte om å få fritak for kravet om minstevannføring i elva. Naturvernforbundet protesterte og viste til at tiltaket ville få store negative konsekvenser for dyreliv og landskapsopplevelse. Nå har NVE gitt forbundet fullt medhold og Helganesåno er dermed sikret et minimum med vannføring. Les mer på suldal.miljostatus.no. Se også 30.05.2007.

Hå-politikere snur

06.05.2008:

Først avviste politikerne i Hå enstemmig Naturvernforbundets klage om dyrking av en 50 dekar stor myr på Vigre. Men ved neste runde i klagebehandlingen har de samme politikerne ombestemt seg og sluttet seg til et forslag fra administrasjonen om å begrense nydyrkingstillatelsen til 20 dekar. Klagen går nå til fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse. Se også 30.10.2007.

Viser fra 41 til 44 av totalt 223 artikler