Naturvernforbundet i Rogaland 2003-05-26

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Pressemelding

Bjerkreim 26. mai 2003

Vernegruppe for Bjerkreimsvassdraget opprettes

En bred sammenslutning av natur og miljøvernorganisasjoner, jeger og fiskerforeninger, en rekke grunneiere og andre går sammen og danner en vernegruppe for bevaring av Bjerkreimsvassdraget.

Vernegruppa krever:

 • At Bjerkreimsvassdraget taes med i verneplanen for vassdrag.
 • At videre bit-for-bit utbygging av vassdraget stoppes.
 • At Bjerkreimsvassdraget blir et nasjonalt laksevassdrag.

Organisasjonene som står bak vernegruppa:

 • Stavanger Turistforening
 • Norges Jeger og Fiskerforbund – Rogaland
 • Naturvernforbundet i Rogaland
 • Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland
 • Norges speiderforbund, Vesterlen krets
 • Botanisk Forening, Rogaland
 • Bjerkreim Jeger og Fiskerforening
 • Egersund Jeger og Fiskerforening

Disse organisasjonene har til sammen nær 26.000 medlemmer i Rogaland.

Bjerkreimsvassdraget trues nå av såkalt «grønn» vannkraftutbygging. Dette er en bit-for-bit utbygging som vil være ødeleggende for gjenværende inngrepsfri natur i Rogaland. Vassdraget omfatter viktige natur- og friluftsområder fra Hunnedalen i nord til Eigersund i syd. Det foreligger planer om utbygging av store deler av vassdraget som i sum vil kunne være svært negativt for laksefisket i elven, biologisk mangfold, landskapsbildet og kulturmiljøet.

Bjerkreimsvassdraget var med i NVE sitt opprinnelige utkast til supplering av verneplanen for vassdrag. Samtlige kriterier vassdraget ble vurdert etter (geologisk mangfold, biologisk mangfold, landskapsbilde, friluftsliv og kulturmiljø) fikk toppkarakteren «meget stor verneverdi». Få andre vassdrag som ble vurdert i suppleringsrunden, om noen, fikk gjennomgående slike høye karakterer. Etter bl.a. negative uttalelser fra politikere i Rogaland fylkesting og Bjerkreim kommune klarte NVE å utføre det kunststykket å ta vassdraget ut av sin innstilling til Olje- og energidepartementet. Vernegruppa vil nå jobbe for at vassdraget blir tatt med i verneplanen ved Stortingsbehandlingen i løpet av 2003/2004.

Bjerkreimsvassdraget er etter kalkingen blitt ett av de 10 beste laksevassdrag i landet. Rekreasjonsverdien og ringvirkningene av fisket er betydelig for lokalsamfunnet og regionen for øvrig. Stortinget har vedtatt opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Bjerkreimsvassdraget er ikke med i dette vedtaket. Vernegruppa vil arbeide for at vassdraget blir tatt med når de nasjonale laksevassdragene skal suppleres i runde to. Dette er viktig for å sikre en levedyktig laksestamme i vassdraget og at vassdraget fortsatt forblir ett av de aller mest produktive laksevassdragene i landet.

I Rogaland er over 70 % av alle vannkraftressursene utbygd og kun 7,7 % av våre vassdrag er vernet mot kraftutbygging mot et landsgjennomsnitt på over 20 %. Rogaland er på jumbo i vernesammenheng. Budskapet når det gjelder kraftutbygging i Rogaland må nå være at nok er nok !

I sitt videre arbeid vil vernegruppa opprette støttemedlemskap, utarbeide informasjonsmateriell, opprette informasjonssider på Internett og jobbe mot politikere og beslutningstagere for å nå sine mål. Vernegruppa vil samtidig utnytte nettverkene gjennom sine nasjonale organisasjoner.

Det vil bli avholdt et pressemøte i anledning saken mandag 26.5.03 kl. 15.00 i Ørsdalen på Tor Vassbø sin gård.

Denne er lett å finne: Kjør til Ørsdalen, kjør deretter opp dalen et lite stykke til du ser skilt med «Vassbø», sving her til høyre over første bro. Deretter kjører en om lag 2 km, Tor sin gård er da første gård på høyre side etter broen.

Vel møtt !

For mer informasjon, kontakt:

Oddvar Vermedal, NJFF-Rogaland tlf mobil: 908 99 474

Ståle Undheim, Naturvernforbundet i Rogaland, tlf mobil: 915 56 611

Anne Katrine Lycke, Forum for Natur og Friluftsliv: tlf : 51 84 02 01

Relaterte saker:

I dag starter sluttkampen om Bjerkreimselva (Stavanger Aftenblad 26. mai 2003)

Gruppe vil bevare Bjerkreimsvassdraget (TV Vest 26. mai 2003)