Naturvernforbundet i Rogaland 2004-05-13

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

SFT
Pb. 8100, Dep.
0032 Oslo Stavanger 28.04.2004

Hermod Teigen AS- søknad om utslippstillatelse til drift av fragmenteringsanlegg i Småhaugane industriområde på Vigrestad

I anledning ovennevnte søknad har vi følgende merknader:

1) Alternativ lokalisering
Av søknaden fremgår det at søker har vurdert mange tomter i Rogaland for lokalisering av det omsøkte fragmenteringsanlegget. Det blir ikke nevnt hvilke tomter som er undersøkt og heller ikke hvorfor andre tomter etter selskapets vurdering har vært mindre egnet enn Småhaugane på Vigrestad. Vi ser selskapets poeng med en transportmessig samdrift med AS F.F. Resi på Småhaugane, men vi synes likevel det burde fremgått om lokalisering av anlegget ved sjø har vært vurdert, for eksempel Risavika i Sola eller Mekjarvik i Randaberg. En slik lokalisering ved sjø har åpenbare fordeler sammenliknet med Vigrestad: 1) Liten og ingen transport på offentlig veinett. 2) Mindre utslipp av CO2 fra transport. 3) Færre konflikter i forhold til nærmiljøet (Småhaugane er omgitt av jord som blir brukt til produksjon av mat) 4) Lavere eller ingen risiko for miljøskadelige utslipp til særlig sårbart naturmiljø ( Hårråna).

2) Forholdet til jordbruk og kulturlandskap
Søker ser ingen miljømessige ulemper ved produksjonen. Utslipp til luft, vann og grunn vil ikke forekomme, fastslår søker. Men det vil det jo. I kunngjøringen fra SFT fremgår det at ”utslipp til luft fra produksjonsprosessen vil bestå av støv, asbest og tungmetaller. Søker skriver i vedlegg 5 at utslipp til luft er regulert med max grense. Ut fra dette konkluderer vi med at det vil skje utslipp til luft, etter krav som blir fastsatt av SFT.

Vi mener befolkningen har krav på en langt bedre og tydeligere informasjon om anleggets miljøbelastninger enn det som blir presentert i søknaden. Det gjelder ikke minst spørsmål knyttet til støy.

I en vurdering av anleggets utslipp til luft, vann og jord ved ordinær drift og ved eventuelle driftsavvik (uhell) må man særlig ta i betraktning den omfattende matproduksjon som skjer i anleggets umiddelbare nærhet. Fragmenteringsanleggets plassering i et kulturlandskap som har betydelige estetiske og visuelle kvaliteter, bør også ofres en viss oppmerksomhet.

Naturvernforbundet i Rogaland reiser tvil om plassering av et fragmenteringsanlegg på Småhaugane industriområde kan anbefales ut fra en samlet vurdering av miljøbelastning, jordbruksmiljø og landskapsestetikk.

Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma (s)
Styreleder Erik Thoring
Daglig leder