Naturvernforbundet i Rogaland 2004-09-07

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Stavanger Kommune Kommunalstyret for byutvikling Olav Kyrresgate 23 4005

Stavanger 01.07.04

Kommentarer til plan 2020: Eiganestunnelen søndre del m.v.

1) Det må fremgå av planen hva den forventede trafikkøkningen medfører i form av økte forurensende utslipp, og hvilke konsekvenser dette kan tenkes å få på mennesker og miljø. I denne sammenheng må det også fremgå hvilke konsekvenser tiltaket vil få i forhold til mål og virkemidler i Stavanger kommunes vedtatte klima og energiplan.

2) I planforslaget fremgår det at en kulvert over motorveien,mellom Mosvatnet og Vålandskogen, vil føre til utfyllinger i Mosvatnet på ca. 7 dekar. Utfyllingene kompenseres ved å anlegge grøntområde på kulverten.
En kulvert vil sammenbinde to sentrale friområder og redusere støybelastningen i betydelig grad.
Vi krever at en kulvertløsning blir gjennomført uten utfylling i Mosvatnet og i tjernet innenfor. Det må lages en plan som viser hvordan kulvert kan bygges uten utfylling i Mosvatnet.
Mosvatnet er rangert som et verneverdig våtmarksområde med regional verdi i utkast til verneplan for våtmark i Rogaland (Fylkesmannen i Rogaland 1989). Etter vernekriteriene skulle Mosvatnet vært vernet etter naturvernloven, men fylkesmannen fant det mer naturlig å sikre vernverdiene med bruk av plan- og bygningsloven.
Stavanger kommune har ikke fulgt opp denne henstillingen, verken fra fylkesmannen eller fra Naturvernforbundet (1990). Etter vår oppfatning kan ikke Stavanger kommune vedta plan 2020 der det forutsettes utfylling i Mosvatnet før det er brakt på det rene hvilke konsekvenser utfyllingen vil kunne få i forhold til dyre- og planteliv. Tiltaket må også relateres til Vannressursloven der det i utgangspunktet ikke er tillatt å lukke/gjenfylle vann og vassdrag.
I forelegget (side 11) heter at «arealene en vinner ved Mosvatnet kan gi flate oppholdsarealer med nærhet til vann, solrike sitteplasser og diverse aktiv iteter som fuglemating m.m.». Dagens strandlinje er i stor grad en vegetasjonssone med stort biologisk mangfold, blant annet som hekkeplasser for fugl. Vi kan under ingen omstendighet akseptere at en ny strandlinje blir omdisponert til «lekeformål». Dersom det skal anlegges en ny strandlinje krever vi at vegetasjonsbeltet skal opprettholdes som idag.

3) I en annonse som bekjentgjorde plan 2020 er det brukt et enkelt strekkart som viser ny strandlinje i Mosvatnet og tjernet innenfor. Det er også tegnet inn en ny kunstig fugleøy. I kartet som medfølger plan 2020 er utfylling i tjernet ikke vist, og fugleøyen er verken vist på kart eller omtalt i teksten.

4) Nord for Byhaugtunnelen går 40 dekar friområde tapt i veibygging. Kommunaldirektøren mener det er meget sterke argumenter for «å arbeide for en rimelig kompensasjon for det samlede tapet..» Det er vi enig i. Men vi mener at det må fremgå i plan 2020 hvor og hvordan kompensasjonen for tapet av friområder skal skje. Uten forpliktende vedtak om dette, er vi redd kommunaldirektørens intensjoner kan koke bort i kålen.
Det er forøvrig vår mening at Stavangers massive satsing på veibygging er strid med globale, nasjonale og lokale mål om redusere veksten i personbiltrafikken og derved reduksjon i CO2 utslippene.

Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma
Styreleder

Erik Thoring Daglig leder

Gjenpart til:
Fylkesmannens miljøvernavdeling Rogaland fylkeskommune, regionalavd.
Direktoratet for naturforvaltning Norges Naturvernforbund

Siste saker: