Naturvernforbundet i Rogaland 2004-09-07

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Ordfører Leif Johan Sevland Pb. 8001 4068 Stavanger

Stavanger 22.06.04

Vi har med bekymring fulgt utviklingen når det gjelder sightseeing-flygning med helikopter over Stavanger. Jevnlig er saken tatt opp i byens aviser etter klager fra publikum på grunn av sjenerende støy.
Allerede 22.februar 2000 tok vi denne saken opp i et brev til miljøvernsjef Olav Stav. Her pekte vi blant annet på St.meld. nr 8 (1999-2000) hvor støyproblemer i bystrøk og turområder har fått bred omtale. Regjeringen har satt som mål å redusere støyen med 25 prosent inn 2019. Vi er kjent med at Stavanger kommune har en liknende målsetting.
Helikopter-flygning i lav høyde bidrar selvsagt til en økning i byens støynivå. Flygningene skjer gjerne i sommerhalvåret og ofte i helgene. Enkelte dager kan flygningene skje mer og mindre kontinuerlig i store deler av dagen. Helikopterstøyen oppleves av mange som svært sjenerende og bidrar til å forringe bokvalitetene i sentrumsnære strøk. Flygningene er utelukkende kommersielle. Da har ingen nytteverdi utover dette.
Naturvernforbundet har aldri mottatt svar på vårt brev av 22.2.00 eller vårt brev om samme sak datert 6.1.03. Vi flere ganger vært i kontakt med miljøvernsjef Olav Stav og etterlyst svar på våre brev. På tross av løfter fra Stav har vi fortsatt ikke mottatt svar.
Fra mediaoppslag (Rogalands Avis mars 2003) går det fram at helsesjefen og byplansjefen er kjent med helikopterklagene og med Naturvernforbundets brev. Det er tilsynelatende en sak som har vært drøftet på flere nivå i kommunen og vi må anta at kommunen har en holdning til helikopter-trafikken.
Vi håper derfor ordføreren kan sørge for at vi får svar på våre brev fra 22.2.2000 og 6.1.2003.
Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma (s) Erik Thoring Styreleder Daglig leder

Saksbehandler: Rolv Egelandsdal

Siste saker: