Naturvernforbundet i Rogaland positiv til vindpark på Årvikfjellet i Tysvær

Naturvernforbundet i Rogaland er i utgangspunktet positivt til den omsøkte vindparken på Årvikfjellet i Tysvær. Dette er begrunnet ut fra at konfliktgraden i forhold til natur, miljø og friluftsliv er begrenset, vindparken vil gi et viktig bidrag til ny fornybar energiproduksjon og at vindparken bygges i et område som er egnet i følge Egnethetsanalysen for vindkraft i Rogaland. Sammenlignet med den meget konfliktfylte vindparken på Høg-Jæren er dette et meget godt prosjekt.

I forbindelse med framleggelsen av konsesjonssøknad og konsekvensutredning for vindparken på Årvikfjellet i Tysvær vil Naturvernforbundet i Rogaland framlegge følgende syn på saken:

Naturvernforbundet i Rogaland er i utgangspunktet positivt innstilt til den omsøkte vindparken. Dette er begrunnet ut fra følgende forhold:

· Konfliktgraden i forhold til natur, miljø og friluftsliv er begrenset.

· Vindparken vil gi et viktig bidrag til ny fornybar energiproduksjon.

· Vindparken bygges i et område som i følge Egnethetsanalysen for vindkraft i Rogaland er lite konfliktfylt.

· Sammenlignet med den meget konfliktfylte vindparken på Høg-Jæren er dette et meget godt prosjekt.

Naturvernforbundet tar følgende forbehold:

· At saken er tilstrekkelig opplyst med den framlagte konsekvensutredningen.

· At NVE ikke gir konsesjon til vindparken før den er vurdert i henhold til de nye retningslinjene som er varslet fra Miljøverndepartementet.

· At vindparken ikke utgjør en trussel mot en levedyktig bestand av hubro og havørn i regionen.

Til det siste punktet vil vi antagelig fremme krav om tilleggsutredninger i vår høringsuttalelse til søknaden.

Vårt endelige standpunkt til vindparken vil komme til uttrykk i høringsuttalelsen.

Det følgende er hentet fra Norges Naturvernforbundets syn på vindkraft:

Vindkraft er sammen med solenergi, bølgekraft, bioenergi, jordvarme og andre nye fornybare energikilder den mest miljøvennlige måten å produsere energi på. Disse energiformene må dekke en langt større del av energiforsyningen enn i dag. Norge kan imidlertid ikke løse dagens utfordringer på energisektoren med en stadig større produksjon. Sparing og bedre utnytting av allerede tilgjengelig energi og energianlegg må derfor prioriteres vesentlig høyere.

Menneskeskapte klimaendringer er en av de største miljøtruslene menneskeheten står overfor. I dag kommer 90 prosent av energibruken fra fossile energikilder. For å redusere utslippene kreves omfattende satsning på energisparing og nye fornybare energikilder. I dette bildet er vindkraft en viktig bidragsyter.

Det følgende er hentet fra en uttalelse på landsmøtet 2005, Naturvernforbundet – positivt til vindkraft:

Naturvernforbundet ser i hovedsak positivt på den store interessen for utbygging av vindkraft i Norge, men hvert prosjekt må vurderes etter sentrale miljøkriterier. Spørsmålet om hvorvidt et vindkraftverk kan regnes som miljøvennlig er komplekst, og forutsetter mange vurderinger i forhold til klimagasser, energiomlegging, inngrep i verdifulle natur- og kulturlandskap og hensyn til fugle- og dyreliv.

For mer informasjon, se /rogaland/vindkraft/

Kontaktperson: fungerende leder Ketil Waagbø, tlf 909 87 056

Pressemelding: Naturvernforbundet i Rogaland positiv til Tysvær vindpark